1- SU ABONE İŞLEMLERİ
a)  Abone Nedir? Kime Denir?; BASKİ ile su veya kuyu suyu mukavelesi yapan gerçek veya tüzel kişilere "abone" adı verilir. 
b)   Abone Olmak Yasal Zorunluluk mu?;BASKİ ile abonelik sözleşmesi yapmadan su kullanmak BASKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 29. Maddesine göre kaçak su kullanıma girer. Dolayısıyla (sayaçlı/sayaçsız fark etmez) abonesiz su kullanımı tespit edildiğinde kullanımı yapanlar için "kaçak su kullanım tutanağı" düzenlenir.Kullanım yapılan su miktarı yönetmelik gereği cezalı olarak tahakkuk ettirilmekte ayrıcakaçak su kullanımı su hırsızlığına girdiğinden savcılığa suç duyurusunda bulunulmaktadır.
c) Yeni Abonelik Sözleşmesi; İlk abonelik işlemleri için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte BASKİ Müdürlüğümüzün Abone İşleri  Servisine müracaat edilmelidir. Abonelik sözleşmesi yapacak kişinin şahsen başvurması esastır ancak kişi kendi gelemeyecek durumdaysa noter tasdikli vekâletname ile beraber vekili de abone olacak kişinin adına abonelik sözleşmesi yapabilir. İlk başvuru sonrasında abone sahibi BASKİ’ce belirlenen kriterlere uygun su sayacını ( Sayaçlar BASKİ Müdürlüğünden yâda piyasada satmaya yetkili yerlerden satın alınarak temin edilebilir.) temin eder. Aboneliğin talep edildiği adreste BASKİ’nin elemanlarınca yapılan abone kontrolü neticesinde fenni açıdan (Tesisat, Sayaç, Uygun Çap, Bağlantı Aparatları vb.) bir eksiklik olmadığını tespit ederek dilekçesine işler.Abone olacak kişi tekrar Abone Servisine gelerek abonelik ücretini öder ve sözleşme imzalanır.
d) Su Aboneliği İçin Gerekli Belgeler;
Meskenler İçin;

1-Abonelik Müracaat Formu (BASKİ’den temin edilir.)
2-Yapı Kullanım İzin Belgesi veya Kat Mülkiyeti Tapusu (Aslı ve Fotokopisi Aslı Görülecektir.)
3- T.C. kimlik numarasının yer aldığı bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport vb.)
4-Yapı, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamında İse Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi (DASK) (Aslı veFotokopisi Aslı Görülecektir.)
5- Proje Onay ve Kanal Bağlantı Ücreti Ödenmiş Makbuzu örneği (aslı ve fotokopisi)
6- En Yakın Komşu Abone Numarası
7- Kiracılar İçin Kira Kontratı (örneği verilecekse Aslı görülecektir.)

Diğer abone grupları için Meskenlerde istenen belgelere ilave olarak;

8-İşyerleri İçin vergi numarası
9-Tüzel kişiler için imza sirküsü ve Yetki belgesi
10- İndirimli Mesken aboneleri için indirimi hak ettiğine dair belge (Aslı ve Fotokopisi Aslı Görülecektir.)
11- Vakıf Yurt ve Dernekler İçin İlgili Mercilerden faaliyet izinli olduklarına dair belge.
12-  Resmi Aboneler İçin Abone Olma Talep Yazısı
13- İnşaat Aboneleri için Temel Ruhsatı- İnşaat (Yapı) Ruhsatı (Aslı ve Fotokopisi)
Yukarıda Belirlenen Belgelerin temini zorunlu ve yeterlidir.  Abonelik İşlemi sırasında zaruret arzeden başka belge gerekmesi halinde Abone sahibi temin ettikten sonra abonelik sözleşmesi yapılır.

2.  SU ABONE SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ

Abonelik İptali için aboneliğe ait tüm borcun ödenmesi zorunludur. Abonelik sözleşmesi iptalinde abonenin BASKİ Abone İşleri Servisine nüfus cüzdan aslı (İşyeri/Sanayi abonelerinin imza sirküleri ve yetki belgesi) ile şahsen başvurması halinde iptal işlemi başlatılmaktadır. Ekiplerimizce kapama işlemi gerçekleştirilecek abonelikte yapılan endeks kontrolü neticesinde başka da bir borcu çıkmazsa ve iptale engel bir durum yoksa iptal işlemini gerçekleştirilebilmektedir. İptali Gerçekleşen abonenin Güvence iade edilmektedir.

3.  GÜVENCE  BEDELİ (TEMİNAT)

İdare ile sözleşme imzalayan her aboneden kullanım yerinin değişmesi ve/veya abonelik sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde su bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup edilmek üzere ilk abone olma veya devir sırasında aboneyi devralacak olandan teminat olarak alınan bedeldir. Konutların dışında kalan aboneler nakit yerine süresiz banka teminat mektubu verebilirler.

Aboneliğin tipine göre aşağıda verilen tabloda belirlenen metreküp suyun vergilerdâhil tarifesinin en alt kademe fiyatı ile çarpılması sonucu bulunan değer kadardır.

Konut Aboneleri

30

İşyeri Aboneleri

50

Lüks İşyeri, Bankalar, Özel Okullar, Özel Hastaneler vb. Aboneler

100

İnşaat/Şantiye Aboneleri(Her Daire İçin)   *

20

Vakıf, Yurt ve Dernek Aboneleri

40

(*) Mesken inşaatı dışındaki inşaatlarda güvence bedeli,  toplam kapalı inşaat alanının (metrekare), inşaat/şantiye tarifesi metreküp fiyatının dokuzda biri ile çarpılması suretiyle bulunur.
Örnek Güvence Bedeli
Konut: Kontlarda ilk kademe Su Bedeli beher m³ fiyatı X 30 m³ + % 8 KDV + 30 m³ ÇTV Vergisi tutarı kadardır. (30 m³ su tüketimin faturaya yansıyan tutarı kadardır.)

4. SU ABONE DEVRİ
Mülk sahibi yâda kiracılar abonelik sözleşmesini devir almak üzere aşağıda belirtilen belgelerle BASKİ Abone Servisimize müracaat etmelidirler

 • T.C. kimlik numarasının yer aldığı bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport vb.) (Devreden ve Devralan)
 • Mülk sahibi ise tapu aslı veya fotokopisi
 • Kiracı ise kira kontratı örneği (Fotokopisi için Aslı görülecektir. )
 • Lojman ise tahsis belgesi
 • Aboneyi belirtir abone numarası veya aboneliğe ait 1 su faturası
 • Yapı, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamında İseZorunlu Deprem Sigorta Poliçesi (DASK) 

5.     BİR MÜLK ALIMI DEVRİ KİRALANMASI DURUMUNDA BASKİ   AÇISINDAN YAPILMASI GEREKENLER
Bir mülk satın aldığınızda, kiraladığınızda veya benzeri bir uygulama yaptığınızda Mülke ait su aboneliği olup olmadığı, abonesi varsa su veya başkada alakalı borcunun olup olmadığı ve sayacının sağlam olup olmadığı, sayacın üzerinde kayıtlı son endeksi, sayacın markası ve seri numarasını (Genellikle sayacın sarı renkli metal gövdesine kazılı bulunan kimi sayaçta bir harf ve rakamlardan, kimi sayaçlarda da sadece rakamlardan oluşur.) alarak abone servisimize başvurup abonelik devir işlemini gerçekleştirmelisiniz. Mülke ait abonelik yok ise su kullanımı yapmadan abonelik işlemi yapmak üzere BASKİ Müdürlüğümüzün Abone Servisi Birimine başvurunuz.
 NOT: Mülkten ayrılırken abonelik sözleşmenizi mutlaka iptal ettirmelisiniz,  İptal edilmeyen aboneliklerde mülkü terk etseniz dahi yapılacak tahakkuklardan dolayı yükümlü bulunursunuz.

6. TAHAKKUK VE TAHSİLAT NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?

a) Tahakkuk:
 Tahakkuk, BASKİ Müdürlüğümüzün okuma personeli tarafından her ay düzenli olarak el terminalleri ile yapılır. Sayacınıza bakıp kaydedilen endeks yüklenerek abone ve sayaç bilgilerini ile bahse konu dönemde sarfiyatınızı ve su borcunuz gösteren ihbarname verilir. Aynı günün sonunda okunan bilgiler sistemimize yüklenir ve ödenmeye hazır hale getirilir.  Faturalarınız Vergi Usul Kanunu hükümlerine tabi değildir. Özellikle resmi daireler su borçları için ödeme emri hazırlarken damga vergisi kesmemelidirler. Damga vergisi kesen kurumun faturası eksik ödenmiş olacağından kesinti kadar borç kalır ve kalan borç zamanında ödenmemiş olacağından yürürlükte bulunan oran üzerinden gecikme zammı uygulanır.  Adresinize yapılan bildirimler 7201 sayılı kanun gereğince şahsınıza yapılmış kabul edilir.
b)  Tahakkuku Geçici Olarak Durdurma:
 Abonenizde 2 aydan fazla bir süre su tüketimi yapmayacaksanız yazılı olarak BASKİ Müdürlüğümüzün Tahakkuk Servisine müracaat etmeniz gerekmektedir. Müracaat edip tahakkukunu geçici olarak durdurmayan abonelerin sayaçları okunamazsa kıyası tahakkuk yapılır ve abone doğan borçtan mesul olur.
c)  Tahsilat:
Ödemeye hazır hale gelen borçlarınızı şu şekillerde ödeyebilirsiniz.

 •  Mesai saatleri içinde BASKİ ve Belediye hizmet binalarımızdaki veznelerimizde nakit veya kredi kartlarıyla
 •  7 gün 24 saat  www.batman.bel.tr internet adresimizde kredi kartı veya uygun banka kartlarıyla
 •   Anlaşmalı Bankaların şubelerinden yâda hizmeti veriyorlarsa bankanın internet sitesi / internet bankacılığından

d)  Borçlar Zamanında Ödenmez İse:
Son ödeme tarihi geçen faturalara 6183 sayılı Amme Alacakları Yasasına göre yürürlükte bulunan usul ve oranlarda günlük faiz uygulanır.
e)  Su Faturasına İtiraz:
 Genellikle yüksek fatura itiraza neden olmaktadır. İtiraz etmeden önce sebeplerini ve sayacınızı kontrol ederek itirazın gerekli olup olmadığını anlamak mümkün olabilmektedir.
 İtiraza sebep olabilecek yüksek fatura nedenlerininbir kısmı aboneden bir kısmı idareden kaynaklı olabilir.

Aboneden Kaynaklı Çıkan Yüksek Su Faturası; 

 • Aşırı su kullanımı (israf etme)
 • Abonenin dâhili tesisatında bir su kaçağı bulunması (sayaç ve sonrası dâhili tesisattır. Sorumluluğuaboneye aittir.)
 • Musluğun açık unutulması, kaçırıyor olması
 • Sayacın dış etkenlerden etkilenerek arızalanması (Sayacın korunması abonenin sorumluluğundadır.)
 • Abonenin tesisatından başkasına su vermesi (Tarifeler Yönetmeliğine göre ceza gerektiren fiillerdendir.)

İdare veya Diğer Sebeplerden Kaynaklı Çıkan Yüksek Su Faturası; 

 • Sayacın endeksinin hatalı okunması
 • Sayaçta dış etken kaynaklı olmayan bir arıza oluşması
 • Uzun süre (birkaç dönem) Sayacın okunmaması yâda abone tarafından okutulmaması, sayacın yerinin kapalı olması, sayaca ulaşılamayacak türde sayacın etrafı üstü kapatılması ve kıyası tahakkuk yapılmaması yâda yapılan kıyası tahakkukun az olması

Yukarıda belirtilen sebeplerden ötürü çıkan yüksek faturalara yapılan itiraz BASKİ’nin fatura İtiraz Servisince incelenir, Yapılan incelemede itiraza konu fatura aboneden kaynaklı ise abone öder. Gerekirse abone hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre ayrıca işlem yapılır.
Yüksek fatura idareden kaynaklı ise düzeltilir. Dış etkenden kaynaklı olmayan Sayaçtan ise Sayaç, BASKİ’nin uzman ekiplerince sökülür, sökülen sayaç Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün ilgili personeliyle beraber BASKİ Müdürlüğünün Sayaç Test ve Ayar İstasyonunda yâda Sayaç test ve ayar yetkili bir istasyonda test edilir. Testte Abone Sahibi yâda belirleyeceği kişi de hazır bulunabilir. Testin sonucunda çıkacak rapora göre abone faturayı öder yâda faturada düzeltme yapılır.

f)  Su Faturasını Taksitlendirme:
 Tarifeler Yönetmeliğimizin 45. Maddesi Su borçlarının taksitlendirilmesine müsaade etmektedir. Birikmiş ödenmeyen borçların toplamından olsun tek faturadan olsun abonenin tipine göre belli bir miktarı aşan su borcu vade farkı uygulanarak taksitlendirilebilmektedir. BASKİ Müdürlüğümüzün Borç Takip Servisinden detaylı bilgi alınabilir.

7. KAÇAK SU KULLANIMI
Tarifeler Yönetmeliğimizin 29. Maddesinde; “İdarenin tasarrufundaki yeraltı veya yerüstü su kaynaklarından, tesislerinden, su taşıyan boru hatlarından veya su şube yolundan İdareden izin almadan sayaçlı veya sayaçsız olarak ya da sayacı işletmeyecek her hangi bir şekilde su alma işi kaçaksu kullanımıdır.” denilmektedir
Yönetmeliğimizin ilgili maddesinin alt bentleri gereği kullanım ve süreye bağlı olarak değişen kaçak su kullanım cezası (idari Para Cezaları) tahakkuk ettirilmektedir. Ekiplerimiz kaçak kullanımları fotoğraf veya video ile belgelemekte ve tutanak tutarak kaçak kullanana/abone sahibine tebliğ etmektedir. Ayrıca kaçak su kullananlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmaktadır.

8.KAÇAK SU İHBARI
Bin bir zorlukla ve bir o kadar maliyetle üretip evlerinize iş yerlerinize kadar getirdiğimiz sağlıklı / hijyenik içme ve kullanma suyu normal şartlarda ilimize yetmektedir. Ancak bazı kesimlerin sırf içme ve kullanma amacıyla üretilip hizmetinize sunulan bu değerli suyu amacının dışında kendi çıkarları için israf ederek kullanmaktadırlar. Bu sebeple hem suyun maliyeti hızla artmakta hem de özellikle yaz aylarında sizlerin yeterli su almanıza mani olmaktadırlar. Diğer bir deyişle hakkınızı elinizden alıp gasp etmektedirler.
Bu çerçeveden bakıldığında ilimizin içme ve kullanma suyunda bir paydaş olarak, kaçak su kullanan birini gördüğümüzde hakkımızın gasp edilmesine meydan vermemek için, BASKİ’ye ihbarda bulunmak hakkımızdır ve dürüst bir birey olarak görevimizdir.
Kaçak Su ihbarında bulunan kişi veya kişilerin kimlik bilgileri sorulmamakta yapılan her ihbar değerlendirilmektedir. Kimliği bilin se bile asla teşhir edilmemektedir.
Bu nedenle Kaçak su kullanımlarını aşağıdaki telefonlara ihbar etmemiz hem kendi geleceğimiz hem de şehrimizin geleceği için önemlidir.

TELFONLAR:

BASKİ MÜDÜRLÜĞÜ:                                                                     BELEDİYE:
 Alo 185                                                                                          Alo 153          
 488 214 40 17                                                                               488 213 27 59
488 214 40 24                                                                              488 213 17 20
www.batman.bel.tr                                                                      www.batman.bel.tr

9. HANGİ HALLERDE SU KESİMİ YAPILIR?
Tarifeler Yönetmeliğimizin Su Kapatma Açma başlıklı 28. Maddesinde; “Sözleşme, yönetmelik ve kanunlara aykırı davranışta bulunduğunun tespiti halinde abonenin suyu kullanıma kapatılır. Aykırılığın ortadan kalkması halinde, su kapatma-açma ücreti alınarak, abonenin suyu açılır.”  Denilmektedir.
Maddeden anlaşılacağı üzere borcunu zamanında ödemeyenler, abonelik sözleşmesi yapmayanlar, kaçak kullanım, amacının dışında kullanım vb. gibi durumlarda abonenin suyu ihbarsız olarak kesilir ve açma kapama ücreti tahakkuk ettirilir. Kesime konu olan borcun kapatma açma ücretiyle beraber ödenmesi, ödenmek üzere bir protokole bağlanması (taksitlendirilmesi ), ve ya abonelik sözleşmesi yapılması gibi suyun kesilmesine sebep olan durumların ortadan kalkması halinde şartların elverdiği en kısa zamanda (takriben 24 saat içerisinde) suları açılır.

10.   ÖDENMEYEN BORÇLARIN TAHSİLİNDE İZLENEN YOLLAR

Suyu kesilsin, kesilmesin uyarılara rağmen borcunu ödememekte ısrar eden abonenin ödenmemiş faturaları için Borç Takip Servisi tarafından Hukuk Servisine havale edilerek haklarında icra takibi başlatılmaktadır. Tahsili için icra işlemi başlatılan abonenin borcu doğacak tüm icra masraflarıyla beraber tahsil edilmektedir.
BASKİ duruma göre İcra yoluyla tahsil etmiş olduğu aboneyle tek taraflı abonelik sözleşmesini fesh edebilir. Fesh edilen abonelik sözleşmesinin bağlantıları kaldırılır. Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde bağlantı kaldırma ücretleri aboneden ayrıca tahsil edilir yâda içerdeki güvence bedelinden mahsup edilir.

11.   ŞEBEKELERE BAĞLANMA

Abone sahibi, abone olmadan, (evine, işyerine, inşaatına, şantiyesine, bahçesine vb.) içme / proses suyu veya kanal bağlantısı yapmadan önce mutlaka BASKİ’ ye müracaat ederek gerekli altyapı uygunluk belgesini ve bağlantı izinlerini almalıdır. Abone sahibinin ilk müracaatından sonra ilgili ekipler tarafından önce keşif yapılır. Su için ayrı Kanalizasyon için ayrı; bağlantının yapılacağı cephe, bağlanılacak borunun veya kanalın çapı, mesafesi, kurulacak parsel bacası, çekilecek hatların çapı, bağlantı açısı,kazı sırasında oluşacak asfalt, parketaşı vb. yol /kaldırım tahrip miktarıgibi tüm durumları belirlenerek yaklaşık bir hesap çıkarılır. Ayrıca bağlantı sırasında ihtiyaç duyulacak boru ve fitting malzemesinin listesi çıkarılarak abone sahibine verilir. Abone Sahibi BASKİ’ de mevcut ise ve almak isterse boru ve fitting malzemesinin ücreti de dâhil belirlenen ilk takribi ücreti öder. Boru ve fitting malzemesi BASKİ’ de mevcut değilse yâda abone almak istemezse, BASKİ’nin belirlediği standartlara uygun olmak kaydıyla dışardan temin eder.  Gerekli ücretler ödendikten sonra ilgili ekipler tarafından hatta ve / veya kanalizasyona bağlantısı BASKİ Müdürlüğünün yetkili personelleri tarafından yapılır.

İzinsiz Bağlantı yapanlar hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre işlem yapılır.

12. SAYAÇ SÖKME ve TAKMA

İlk abonelik sırasında, arıza veya başka bir nedenle sayacın sökülmesi yâda takılması BASKİ’nin uzman ekipleri veya BASKİ’nin kontrolünde yetki verilmiş uzman personellerce yapılır.
Sayaçta tahribat, camının kırık,  damga mührünün kopuk olması vb. durumlarda ayrıca sayaç müdahale açısından değerlendirilir. Sayaca müdahale emaresi tespit edilirse Tarifeler Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği idari cezalar uygulanır. Sayaç sökme ve takma bedeliBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan "Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar ÜcretTarifesi Hakkında Tebliğ"de belirtilen sayaç sökme- takma ücreti kadar alınır.

13. KÖP (Kirlilik Önlem Payı)  NEDİR?

Tarifeler Yönetmeliğimizin Tanımlar Başlıklı 4. Maddesinin a) bendinde; “Endüstriyel atıksu kaynaklarından gerekli önlemleri alıncaya dek veya yeterli ölçüde almadıklarının tespiti sonucu alınan paydır.” Denilmektedir. Ticari amaçlarla kullanılıp kirletilen suların kirlilik parametreleri Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine (Alıcı Ortama) Deşarj yönetmeliğinde bulunan limitlerin üzerinde ve arıtma yükümlülüğü bulunmayan endüstriyel (sanayii yerleri, Ağır yağ ve metal atıkları atıksularına karışan yerler, akaryakıt istasyonları, oto ve halı yıkama yerleri, lokantalar, fabrikalar v.b) Atıksu kaynakları Kirlilik Önlem Payı (KÖP) öderler. Bu Tür atıksu kaynakları, ruhsata tabi her bir deşarj için ayrı ayrı değerlendirilir. BASKİ’nin ön gördüğü önlemleri istenilen ölçülerde sağlanıncaya kadar veya dejarjın kirletme parametreleri standartlarını sağlamadığında KÖP öderler.
KÖP’ e konu olacak atıksu kaynağı;
a) SU abonesiyse  Su bedeli+KÖP bedelini öder.
b)  Kuyu Suyu Abonesiyse  Kuyu Suyu Bedeli + KÖP bedelini öder.

14.  AKKR (Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı)

Tarifeler Yönetmeliğimizin Tanımlar Başlıklı 4. Maddesinin ı) Bendinde; “İdare tarafından düzenlenen, endüstriyel nitelikli atıksularla, havza içinde sanayi tesislerinde meydana gelen evsel vasıflı atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanma ve/veya alıcı ortama boşaltma şartlarını belirleyen belgeyi” denilmektedir. Aynı yönetmeliğin Atıksu Kalite Kontrol Ruhsat Bedeli başlıklı 19. Maddesinde aşağıdaki şekilde hesap edileceği açıklanmıştır.

Hesaplama Formülü  = RB  = 2 x (F x b x Q x Kmax) + KDV
Formüldeki İşaretlerin Anlamı:

RB = Ruhsat Bedeli
F = Debi Faktörü (Tablo 1’den belirlenir)
b  = Her yıl için, Belediye Meclisince belirlenen kurum maliyet katsayısı
Q  = Atıksu Debisi (m3/gün)
Kmax  = Atıksu kaynağının, bağlı bulunduğu sektöre göre belirlenmiş olan kirlilik katsayısı
KDV   = Katma değer vergisi
Hesaplama Şekli:

Ruhsat bedeli hesaplanırken kullanılan Q (Atıksu Debisi) değeri, atıksu kaynağının aylık olarak deşarj ettiği atıksu miktarının, aylık olarak toplam çalışma gününe bölünmesi ile bulunur. Atıksu kaynağının kullanmış olduğu, şebeke suyu ve varsa, yer altı suyu, kaynak suyu, v.b. sularının kullanım miktarları, atıksu miktarları ve aylık çalışma gün sayısı, Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı Başvuru Formunda belirtilir. Atıksu debisi, 10 m3/gün’ün altında olan atıksu kaynaklarının ruhsat bedeli hesaplamalarında, atıksu debileri 10 m3/gün olarak kabul edilir.

Tablo 1

Atıksu Debisi (m3/gün)

Debi Faktörü (F) 

Q  < >

3000

50   ≤  Q  <   >

2900

100  ≤    Q  < >

2800

200  ≤  Q  <  >

2700

500  ≤ Q  <  >

2600

Q  >   1000

2500

Olarak hesaplanır.

15.  NUMUNE ALMA VE ANALİZLERİ BEDELİ

Tarifeler Yönetmeliğimizin Numune Alma ve Analizleri Bedeli Başlıklı 25. Maddesinde;  “İdarenin gerekli gördüğü deşarj kontrol faaliyetleri, çevre kalitesi kontrol ve analiz faaliyetleri, gerçek ve tüzel kişilerce yapılan talepler, kirlilik yükünün belirlenmesi, Deşarj Kalite Kontrol ruhsatı ve benzeri iş ve işlemleri için tekniğine uygun olarak idare tarafından "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği’nde tanımlı esaslar çerçevesinde numune alınarak analizleri yapılabilir veya yaptırılabilir.”Denilmektedir.
Personel, Malzeme, Amortisman ve diğer hizmet giderleri dikkate alınarak Belediye Meclisince numune alma ve analiz bedeli belirlenir.
Bu doğrultuda Gerçek veya Tüzel kişiler tarafından talep edilmesi halinde ilgilisi bedelini öder. Ödendikten sonra BASKİ tarafından mevzuatlara uygun şekilde su veya atıksu’ dan numuneler alınır. Bu numuneler üzerinde gerekli analizleri yapar yâda yaptırır. Sonuçlarını yazılı olarak ilgilisiyle paylaşır.

16. VİDANJÖR HİZMETİ ÜCRETLİ Mİ NASIL HİZMET ALIRIM?
Vidanjör hizmeti ücrete tabidir. Tarifeler Yönetmeliğimizin Vidanjör Hizmet Bedeli başlıklı 14. Maddesinde Vidanjör bedelinin şehir içi ve şehir dışı hizmetlerinde her bir seferlik ücretin nasıl hesaplanacağı belirtilmiştir. Talep edilen vidanjör hizmetleri her mali yılda güncellenerek belirlenen bedel ödenip makbuzu ilgili servise ibraz edildiğinde hizmet verilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus Vidanjör (Foseptikvb. yerlerden çekilmek suretiyle atıksu boşaltımı)  hizmeti ile Kanal Temizleme (Kanal açma) hizmetinin ayrı şeyler olduğudur.

17. KANAL TEMİZLEME (KANAL AÇMA)HİZMETİ ÜCRETLİ Mİ NASIL HİZMET ALIRIM?
Kanal temizleme hizmeti iki farklı şekildedir. Biri ücrete tabi değildir. Diğeri ücrete tabidir. Konuyla ilgili Tarifeler Yönetmeliğimizin Kanal Temizleme Hizmet Bedelibaşlıklı 15. Maddesinde “Bağlantı kanalları herhangi bir sebeple tıkanan abonelerin kanalı "kanal temizleme aracı" ile açılır. Kanalizasyon şebeke hattından binaya ait parsel bacasına kadar olan atıksu hattı tıkanmalarına yapılan müdahalelerden kanal temizleme hizmet bedeli alınmaz. Ancak, parsel bacası ile bina arasındaki atıksu hattında meydana gelen tıkanmalara yapılan müdahaleler karşılığında sonradan da alınmak üzere 14'üncü maddedeki usule göre hesaplanan kanal temizleme hizmet bedeli alınır.” Denilmektedir
Şu halde Kanalizasyon hatlarında anahat, tali hat ve şube hatları binanın parsel bacasına kadar olan tıkanmalarda hizmet ücretsiz verilmektedir.
Tıkanma parsel bacası ile bina arasında ise yâda binanın kendi iç tesisatına müdahale gerektiren bir durum ise ücrete tabidir. Ücreti de 16. Maddede belirlenen Vidanjör Hizmet Bedeli şeklindedir.
Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta;Binanın (tek katlı müstakil ev, tek başına bir işyeri dahi olsa)  parsel bacası yapmanın mevzuat açısından zorunlu olmasının yanında ücrete tabi olup olmaması açısından da belirleyici olduğudur. Parsel bacası olmayan yapıların tıkanmaları bağlı bulunduğu hattan binaya kadar olan kısmı parsel bacası ile bina arası kısmı olarak değerlendirilir ve ücrete tabi olur.

 • Bu içerik 40358 defa okundu