BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2021 YILI GÖREVDE YÜKSELME ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV

DUYURUSU

 

Batman  Belediye Başkanlığında boş bulunan Ek-1'de yer alan listede sınıfı, kadro unvanı ve derecesi ile sayıları belirtilen memur kadroları için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

            Belediye personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı, çoktan seçmeli test usulü ile elektronik ortamda Anadolu Üniversitesi tarafından 23.08.2021-03.09.2021 tarihleri arasında kayıt yaptırmak suretiyle Ek-2’de belirtilen usul ve esaslara ilişkin Ek-4 ve Ek-5’de belirtilen konu başlıklarında Ek-3 sınav takvimi dahilinde internet üzerinden gerçekleştirilecektir.

Adayların sınav başvuruları Anadolu Üniversitesinin “Sınav Hizmetleri” web sitesi “sinavbasvuru.anadolu.edu.tr” adresi üzerinden yaparak takip edilecektir.

 

I.            GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA İLİŞKİN ŞARTLAR

 İlan edilen boş kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için yazılı olarak başvuruda bulunabilir.

1-Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

2-Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.

3-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilir.

 

II.            BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1.      Sınava katılmak isteyenlerin başvuru dilekçeleriyle birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne evrak kayıt birimine (Yazı İşleri Müdürlüğü) başvurmaları gerekir.

2.      Başvurular 05.02.2021 tarihinde başlayıp, 12.02.2021 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

3.      Başvuru dilekçeleri ve ekleri taranarak elektronik ortama aktarıldıktan ve sayı verildikten sonra İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

 

A.    GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATANACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

c) Yönetmelik kapsamında bulunan kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibarıyla en az bir yıl süreyle atamanın yapılacağı yerel yönetimde çalışmış olmak, genel şartları aranır. Ancak, ilan edilen kadro için yerel yönetimde bir yıl çalışma şartını taşıyan personel bulunmaması durumunda, söz konusu kadro için yapılacak başvuruda bu şart aranmaz.

 

 

UYGULAMALAR

 Belediye ve bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğinin

Üçüncü  Bölümü

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslarında belirtilen maddelerinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır

 

Sınav şartı :

Belediye ve bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğinin 10.Maddesine göre yapılacaktır.

 

Duyuru ve başvuru :

Belediye ve bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğinin 11.Maddesine göre yapılacaktır.

 

Yazılı sınav :

Belediye ve bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğinin 12.Maddesine göre yapılacaktır.

 

Sözlü sınav :

Belediye ve bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğinin 13.Maddesine göre yapılacaktır.

 

Sınav kurulu ve görevleri :

Belediye ve bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğinin 14.Maddesine göre yapılacaktır.

 

Unvan değişikliği sınavı :

Belediye ve bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğinin 15.Maddesine göre yapılacaktır.

 

Başarı sıralaması :

Belediye ve bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğinin 16.Maddesine göre yapılacaktır.

 

Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanma :

Belediye ve bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğinin 17.Maddesine göre yapılacaktır.

                 İlanen duyurulur.

 

 

 

 

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

                          BATMAN

 

 

 

 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 05/01/2021 tarih ve E-26073187-900-7579 sayılı genelgesi uyarınca; aşağıda belirttiğim kadro için aranan şartları taşımakta olduğumdan, Anadolu Üniversitesince yapılacak olan görevde yükselme sınavına katılmak istiyorum.

 

Başvurumun kabul edilmesini saygılarımla arz ederim.

 

 

 

(Tarih)

(Adı ve Soyadı)

(Kadro Unvanı)

 

 

Görevde yükselme sınavına girilmek istenilen:

 

Hizmet sınıfı             : ...................

 

Kadro unvan kodu    : …………..

 

Kadro unvanı            : …………..

 

Kadro derecesi          : …….

 

 

 

 

EK: En son bitirilen okula ait mezuniyet belgesinin Kurum onaylı fotokopisi

 

 

 

 

 

TARİH

İŞİN TANIMI

23.08-03.09.2021

Anadolu Üniversitesi tarafından, adayların (sınav ücreti, sınav merkezi ve varsa sağlık durumu/engel bilgi formunu doldurmaları için) sınav başvurularının alınması

20-24.09.2021

Anadolu Üniversitesi tarafından,sınav giriş belgelerinin adayların erişimine açılması

26.09.2021

Anadolu Üniversitesi tarafından, sınavın tek oturum halinde gerçekleştirilmesi

27-29.09.2021

Anadolu Üniversitesi tarafından, adaylardan sınav sorularına ve cevap anahtarlarına erişim taleplerinin alınması

27-29.09.2021

Anadolu Üniversitesi tarafından,adaylardan sınav uygulamasına ve sınav sorularına yönelik itirazların alınması

04.10.2021

Anadolu Üniversitesi tarafından,sınav sorularına ve cevap anahtarlarına erişim talebinde bulunan adaylara sınav sorularının ve cevap anahtarlarının gösterilmesi

06.10.2021

Anadolu Üniversitesi tarafından,sınav uygulamasına ve sınav sorularına yönelik itirazların değerlendirme sonuçlarının adaylara duyurulması

06.10.2021

Anadolu Üniversitesi tarafından,sınav sonuçlarının Bakanlığımıza iletilmesi ve Adaylara duyurulması

06-08.10.2021

Anadolu Üniversitesi tarafından,adaylardan sınav sonuçlarına yönelik itirazların alınması

14.10.2021

Anadolu Üniversitesi tarafından,sınav sonuçlarına yönelik itirazların değerlendirme sonuçlarının Bakanlığımıza iletilmesi ve Adaylara duyurulması

 

 

 

                                                                                                          Ek:2

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI

 

GRUPLAR

UNVAN

SORUMLU OLDUKLARI KONULAR

1.GRUP

V.H.K.İ. Bilgisayar İşletmeni, Veznedar, Anbar Memuru, Ayniyat Memuru, Belediye Trafik Memuru, Bilet Satış Memuru, Evlendirme Memuru, Gemi Adamı, Gişe Memuru, Memur, Mutemet, Sayaç Memuru, Tahsildar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför

1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI

BELEDİYE KANUNU

 • Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları
 • Belediyenin organları

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

 • Büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumlulukları
 • Büyükşehir belediyesinin organları

 

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

 •  İl Özel İdaresinin görev yetki ve sorumlulukları
 •  İl Özel İdaresinin organları

 

KÖY KANUNU

 •  Köyün organları

 

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU

 •  Kuruluş
 •  Birliğin organları

 

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

 • Amaç ve Kapsam
 • Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri
 • Yaptırımlar ve Yetkili Merciler

 

KAMU İHALE KANUNU

 • Temel ilkeler

 

2- İDARİ VE MALİ MEVZUAT

 • 1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar ve Özgürlükleri Sistemi
 • 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları
 •  Türkiye’nin İdari Teşkilatı
 •  Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş
 • Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları ve Memurların Değerlendirilmesi
 • Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi

 

3- ORTAK KONULAR       

·         Atatürkçü Düşünce Sistemi

·         İletişim

·         Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları

·         Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler

·         Resmi Yazışmalar

·         Noktalama İşareti

·         Yazım Kuralları

2.GRUP

Çözümleyici, Uzman, Sivil Savunma Uzmanı, Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Bando Şefi, Ayniyat Saymanı, Kontrol Memuru, Muhasebeci, Eğitmen

1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI

BELEDİYE KANUNU

 • Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları
 • Belediyenin organları
 • Belediye teşkilatı ve personeli
 • Belediyenin gelir ve giderleri
 • Belediye bütçesi                                                                                                                                                             

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

 • Büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumlulukları
 • Büyükşehir belediyesinin organları
 • Büyükşehir belediyesi teşkilatı ve personeli                                                                                                                                                                                               
 • Mali hükümler                                                                                                                                                                                              

 

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

 • İl Özel İdaresinin görev yetki ve sorumlulukları
 • İl Özel İdaresinin organları
 • İl Özel İdaresi Teşkilatı
 • Mali Hükümler ve Cezalar
 • Cezalar                                                                                                                                                                                                      

 

KÖY KANUNU

 • Köyün organları
 • Köylerin görevleri                                                                                                                                                                                   

 

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU

 •  Kuruluş
 •  Birliğin organları
 • Birliğin Gelirleri
 • Birliğin Giderleri
 • Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
 • Birlik Üyelerinin Yükümlülükleri
 • Ortak Hükümler

 

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

 • Amaç ve Kapsam
 • Harcama Yetkisi ve Yetkilisi                                                                                                                                                                     
 • Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri
 • Dış Denetim                                                                                                                                                                                           
 • Yaptırımlar ve Yetkili Merciler

 

KAMU İHALE KANUNU

 • Temel ilkeler
 • İhale Komisyonu
 • İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları
 • İhale İlan Süreleri ve Kuralları
 • Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması
 • Tekliflerin Değerlendirilmesi
 • İhale Sonucunun İlanı                     

 

2- İDARİ VE MALİ MEVZUAT

 • 1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar ve Özgürlükleri Sistemi
 • 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları
 •  Türkiye’nin İdari Teşkilatı
 •  Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş
 • Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları ve Memurların Değerlendirilmesi
 • Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi

 

3- ORTAK KONULAR     

·         Atatürkçü Düşünce Sistemi

·         İletişim

·         Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları

·         Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler

·         Resmi Yazışmalar

·         Noktalama İşareti

·         Yazım Kuralları

3.GRUP

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amiri

1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI

BELEDİYE KANUNU

 • Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları
 • Belediyenin organları
 • Belediye teşkilatı ve personeli
 • Belediyelerin denetimi
 • Belediyenin gelir ve giderleri
 • Belediye bütçesi                                                                                                                                                             

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

 • Büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumlulukları
 • Büyükşehir belediyesinin organları
 • Büyükşehir belediyesi teşkilatı ve personeli                                                                                                                                                                                               
 • Mali hükümler                                                                                                                                                                                               

 

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

 •  İl Özel İdaresinin görev yetki ve sorumlulukları
 •  İl Özel İdaresinin organları
 • İl Özel İdaresi Teşkilatı
 • İl Özel İdarelerinin Denetimi
 • Mali Hükümler ve Cezalar
 • İl Özel İdare Bütçesi
 • Cezalar                                                                                                                                                                                                      

 

KÖY KANUNU

 • Köyün organları
 • Köylerin görevleri
 • Köylerin gelirleri                                                                                                                                                                                 

 

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU

 • Kuruluş
 • Birliğin organları
 • Birliğin Gelirleri
 • Birliğin Giderleri
 • Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
 • Birlik Üyelerinin Yükümlülükleri
 • Ortak Hükümler

 

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

 • Amaç ve Kapsam
 • Bütçe Türleri ve Kapsamları
 • Harcama Yetkisi ve Yetkilisi                                                                                                                                                                     
 • Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri
 • İç Kontrol Sistemi
 • Dış Denetim                                                                                                                                                                                           
 • Yaptırımlar ve Yetkili Merciler

 

KAMU İHALE KANUNU

 • Temel ilkeler
 • İhale Komisyonu
 • İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları
 • İhale İlan Süreleri ve Kuralları
 • Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması
 • Tekliflerin Değerlendirilmesi
 • İhale Sonucunun İlanı                     

 

2- İDARİ VE MALİ MEVZUAT

 • Osmanlı İmparatorluğu’ndan 1982 Anayasasına kadar Türkiye’nin Anayasal geçmişine genel bir bakış
 • 1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar ve Özgürlükleri Sistemi
 • 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları
 •  Türkiye’nin İdari Teşkilatı
 •  Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş
 • Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları ve Memurların Değerlendirilmesi
 • Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi

 

3- ORTAK KONULAR

·         Atatürkçü Düşünce Sistemi

·         İletişim

·         Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları

·         Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler

·         Resmi Yazışmalar

·         Noktalama İşareti

·         Yazım Kuralları

4.GRUP

Müdür, Hukuk Müşaviri

 

1- YEREL YÖNETİMLER MEVZUAT

·         Belediye Kanunu

·         Büyükşehir Belediyesi Kanunu

·         İl Özel İdaresi Kanunu

·         Köy Kanunu

·         Mahalli İdare Birlikleri Kanunu

·         Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

·         Kamu İhale Kanunu

2-İDARİ VE MALİ MEVZUAT

·         Osmanlı İmparatorluğu’ndan 1982 Anayasasına Kadar Türkiye’nin Anayasal Geçmişine Genel Bir Bakış

·         1982 Anayasası’nın Kabulü,Genel Esasları,Temel Haklar ve Özgürlükleri Sistemi

·         1982 Anayasası’na Göre Devletin Temel Organları

·         Türkiye’nin İdari Teşkilatı

·         Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş

·         Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları,Hakları,Yasakları ve Özlük Dosyası

·         Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması,Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi

3-ORTAK KONULAR 

·         Atatürkçü Düşünce Sistemi

·         İletişim

·         Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları

·         Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler

·         Resmi Yazışmalar

·         Noktalama İşareti

·         Yazım Kuralları

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Ek:3

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV KONULARI

 

4.GRUP

Unvan Değişikliğine Tabi Unvanlar

 

1- YEREL YÖNETİMLER MEVZUAT

·         Belediye Kanunu

·         Büyükşehir Belediyesi Kanunu

·         İl Özel İdaresi Kanunu

·         Köy Kanunu

·         Mahalli İdare Birlikleri Kanunu

·         Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

·         Kamu İhale Kanunu

2-İDARİ VE MALİ MEVZUAT

·         Osmanlı İmparatorluğu’ndan 1982 Anayasasına Kadar Türkiye’nin Anayasal Geçmişine Genel Bir Bakış

·         1982 Anayasası’nın Kabulü,Genel Esasları,Temel Haklar ve Özgürlükleri Sistemi

·         1982 Anayasası’na Göre Devletin Temel Organları

·         Türkiye’nin İdari Teşkilatı

·         Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş

·         Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları,Hakları,Yasakları ve Özlük Dosyası

·         Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması,Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi

3-ORTAK KONULAR 

·         Atatürkçü Düşünce Sistemi

·         İletişim

·         Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları

·         Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler

·         Resmi Yazışmalar

·         Noktalama İşareti

·         Yazım Kuralları

 

 

 

Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formu

 

YEREL YÖNETİMLER PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI (***)

Aday Bilgileri

T.C. Kimlik / YU No. 

Tarih

 

Adı Soyadı

 

İmza

 

Bu formdaki bilgilerin doğruluğunu ve yapılan değerlendirme neticesinde yetkililerce uygun görülen şekilde sınava girmeyi kabul ediyorum.

 

Engel/Sağlık Durumuna İlişkin Bilgiler

 

Sürekli/Geçici Engel veya Sağlık Problemi

Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı

Ürogenital Sistem

Ortopedik / Kas İskelet Sistemi

Özgül / Özel Öğrenme Güçlüğü

Görme

Onkolojik Hastalıklar

Destekle Yürüyor

Otizm

CP Hastası

 

Obezite

Zihinsel, Ruhsal, Davranış Bozuklukları

Hamile

Yaygın Gelişimsel Bozukluk

Diğer:

 

Sınav Uygulamasına İlişkin Bilgiler

Sınav Salonuna Erişim Durumu

Merdiven çıkabilirim.

Merdiven çıkamam.

Tekerlekli sandalye kullanıyorum.

 

Cevap Kâğıdı İşaretleme Durumu

İşaretleme yapabilirim.

İşaretleyici talep ediyorum.

 

Sınav Salonu Tercihi

Toplu salonda sınava girmek istiyorum.

Tek başıma, ayrı salonda sınava girmek istiyorum.

 

Soru Kitapçığı Okuma Durumu

Okuyucu talep ediyorum.

Büyük puntolu kitapçık talep ediyorum.

Normal boyutta kitapçık talep ediyorum.

 

 

 

 

 

Özel Araç/Gereç Kullanma Talebi

 

Yürüteç

Enjektör / Şırınga

İlaç

Baston, Koltuk Değneği

Şeker Ölçüm Cihazı

İnsülin İğnesi / Kalemi / Pompası

İnsülin Pompası

Diren, Kateter

Göz Damlası

İşitme Cihazı

Boyunluk

Sonda

Protez

Maske

Oturma Simidi

Elektronik Büyüteç

Dizlik

Destek Malzemesi (Yükseltici Materyal)

Kalp Pili

Hasta Bezi

Eldiven / Havlu / Peçete / Bez

Kâğıt Torba

Korse

Astım İlacı / Spreyi / Pompası

Ek Gıda (Paketli)

Bandaj / Sargı

Diğer (Dilekçede açıklanmalıdır) 

 

 

Gönderim Adresi: Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ESKİŞEHİR

 

2021 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

BATMAN  BELEDİYE BAŞKANŞLIĞININ

2021  YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

 

            Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ile Batman Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 08/01/2021 tarih ve E-79134842-520-38653 sayılı yazısı gereğince 2021 yılında İdaremiz personeline yönelik olarak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının aşağıda yer alan usul ve esaslar dahilinde yürütülmesi uygun görülmüştür.

 

            Atama Yapılacak Münhal Memur Kadrolarını Gösterir Listede yer alan kadrolar ve unvanlar için şartları taşıyanlardan, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılmak isteyenlerin, 12/02/2021 Cuma günü mesai bitimine kadar ekte yer alan dilekçeler ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

            Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvuru yapacak adaylara

İLANEN DUYURULUR.

 

 

BATMAN BELEDİYESİNDE

2021 YILINDA GÖREVDE YÜKSELME SINAVI AÇILACAK KADROLARA İLİŞKİN DUYURU

 

               Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair yönetmelik hükümlerine göre 2021 yılında görevde  Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacak olup, söz konusu sınava ilişkin ilan edilen kadrolar ve başvuru koşulları aşağıda yer almaktadır.

 

(1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda;

a) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

c) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibarıyla en az bir yıl süreyle atamanın yapılacağı yerel

yönetimde çalışmış olmak, genel şartları aranır. Ancak, ilan edilen kadro için yerel yönetimde bir yıl çalışma şartını taşıyan personel bulunmaması durumunda, söz konusu kadro için yapılacak başvuruda bu şart aranmaz.

Geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 –(1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yazılı sınavları yapılmış ve sınav sonuçları açıklanmış olan görevde yükselme veya unvan

değişikliğine ilişkin işlemler, yazılı sınavın yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

 

 

 

 

 

 

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Adeti

Aranacak Özel Şartlar

GİH

Bilgi İşlem Müdürü

1

1

 

 

 

a) Müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla, koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi, hukuk müşaviri, çözümleyici, uzman, sivil savunma uzmanı, ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru ile eğitmen kadrolarında veya en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl ya da 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az altı yıl çalışmış olmak,

GİH

Edüt Proje Müdürü

1

1

GİH

Hukuk İşleri Müdürü

1

1

GİH

Konukevi Müdürü

1

1

GİH

Veteriner İşleri Müdürü

1

1

GİH

Sağlık İşleri Müdürü

1

1

GİH

Sosyal Yardım İşleri Müdürü

1

1

GİH

Yazı İşleri Müdürü

1

1

GİH

Yapı Kontrol Müdürü

1

1

GİH

Park-Bahçeler Müdürü

1

1

GİH

Ayniyat Saymanı

1

3

g) Ayniyat saymanı, kontrol memuru ve muhasebeci kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle

çalışmış olmak,

GİH

Ayniyat Saymanı

3

1

GİH

Ayniyat Saymanı

5

1

GİH

uzman

1

2

f) Uzman ve sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Dört yıllık yüksekokul veya fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az dört yıl veya

koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, çözümleyici, ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru, eğitmen kadroları ile en

az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl çalışmış olmak,

GİH

Şef

3

7

e) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan görevler ile mühendis hariç en

az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl; aynı bendin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya

ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az dört yıl çalışmış olmak,

GİH

Şef

5

2

 

 evreveehircilikBakanlYazs.pdf
evreveehircilikMdrlyazs.pdf
GrevdeYkselmeYnetmelii04022021.pdf

 

 

 

 

 

 

 • Bu içerik 6620 defa okundu