BEL-KENT A.Ş    EKMEK FABRİKASI KİRALAMA İHALESİ İLANI;


1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ:
Mülkiyeti Bel-Kent a.ş ye ait Ekmek Fabrikası 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadan kapalı teklif açık artırma usulüne göre ihale edilecektir.


2. İHALE TARİHİ/SAATİ VE KİRA MÜDDETİ İLE MUHAMMEN BEDEL:

ADRES

ALAN

CİNSİ

  KİRA     MÜDDET(YIL)

İHALE TARİHİ

MUHAMMEN BEDEL(TL)         5 (beş)YILLIK

GECİCİ TEMİNAT

Gültepe Mahallesi Aşık Veysel Caddesi No:5

1518M2

Fırın ve Müştemilatı

    5 (beş) yıl

 13.05.2022

  Saat:11:00

 2.100.000-TL

   63.000-TL


3. ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE

ALINABİLECEĞİ

   İstekliler, ihaleye ilişkin şartnameyi Akyürek Mahallesi Petrol İş Caddesi No:11 Belediye ek hizmet binası Bel-kent a.ş. de bedelsiz görebilir ve 1.000 TL şartname bedelinin yatırıldığını gösteren dekontla birlikte şartnameyi satın alabilirler. ( IBAN TR80 0001 0025 7266 2217 0250 01)

4. İHALE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER:

İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır:

1)Taşınmaz Mal Kira Şartnamesinin satın aldığına dair  banka dekontu.

2) Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi imzalı kaşeli ihale dosyasında sunulması gerekmektedir.

3)Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul

edildiğine dair yazılı taahhütname.

4) Geçici Teminat ihale saatine kadar şirketimizin T.C. Ziraat Bankası TR80 0001 0025 7266 2217 0250 01 IBAN numaralı hesabına yatırılacak olup, ihale dosyasında sunulacaktır. Geçici teminatın banka teminat mektubu verilmesi halinde, geçici teminatın süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan ) gündür.

5) Gerçek kişiler için TC nosu içeren kimlik belgesi fotokopisi,

6) Gerçek kişiler için ikametgah sahibi olduğunu gösterir belge

7) Gerçek kişiler için İmza beyanı (Noterden tasdikli olmak kaydıyla) ve vekâleten iştirak

ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve

vekile ait noter tasdikli imza beyanı

8) Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri

9) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin temsilcisini belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi

 10) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.

 11)  Ortak girişimlerde kira şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca imzalanacak olup, pilot ortağın ilanda belirtilen tüm belgeleri vermesi yeterlidir.

12) Batman Belediyesine (Emlak, ÇTV, Kira vb.) borcu  olmadığına dair son beş gün içerisinde alınmış belge.

13) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

14) İstekliler ihale dosyasına en az 10.000 kapasiteli olmak şartıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınmış kapasite raporu sunması gerekmektedir. Ortak girişim olması halinde bütün ortakların toplamının kapasiteyi sağlaması yeterlidir.

15) İstekliler ihale dosyasına Batman Belediyesinden alınmış, faaliyet alanı ekmek üretim veya her türlü unlu mamuller olan iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatını sunmaları gerekmektedir.

16) İsteklilerin ihale dosyasına İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınmış işletme kayıt belgesini sunmalarını gerekmektedir.

17) Muhammen bedel üzerinden yapılan fiyat artırım teklifleri en az 2.000 TL olmalıdır. 2.000 TL altında verilen teklifler geçersiz sayılacaktır.

                                                         

                                   

  • Bu içerik 1846 defa okundu