İHALE İLANI

KOZLUK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

            Aşağıda belirtilen işler 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir.

1. İdarenin

a ) Adresi                                            : Kozluk Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Kat. 3 KOZLUK

b ) Telefon - Faks Numarası              : 0 488 4112001 – Faks : 0 488 4112090

c ) Elektronik Posta Adresi (varsa)   : khgb@kozluk.gov.tr

2. İhale konusu yapım işinin

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Kozluk İnişli-Aşağıkıratlı-Yedibölük Orta Mahalle –Taşlıdere Taziye Evi-Danagözü Okul Bahçesi-Kumlupınar Kocabey Mez.ve Ünsaldı Koyuncular Mezrasına ait kilitli parke taşı  yapım işi

b )Yapılacağı Yer                              : İnişli-Aşağıkıratlı-Yedibölük Orta Mahalle-Taşlıdere-Danagözü-Kumlupınar Kocabey Mezrası Ünsaldı Koyuncular Mezrası

c ) İşe Başlama Tarihi                        : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır

d ) İşin Süresi                                     : Yer tesliminden itibaren 60 takvim günüdür.

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer                              : Kozluk Hükümet Konağı Konferans Salonu

b ) Tarihi - Saati                                : 02.05.2023 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.
Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi ve Adres Beyanı
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.
. İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi mutlaka belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (60) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir. (Teminat mektupları dışındaki nakit teminatların Kozluk Köylere Hizmet Götürme Birliği adına Halk Bankası nezdinde kayıtlı TR360001200135300016100021 nolu hesaba aktarılarak buna dair banka dekontu veya Kozluk Mal Müdürlüğü veznesine yatırılması ve dekontunun ihale dosyası içinde sunulması gerekir.)

4.1.5 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.1.7 Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede Belirtilen İş Deneyim Belgesi  

4.1.8  İdari Şartnamenin 10 cu maddesinin a,b,c,d,e,g, ve i bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

4.1.9 Teknik Personel Taahhütnamesi.( İhaleyi alan firmanın İdari Şartnamede belirtilen teknik personelin mezuniyet belgelerinin sunulması ve iş başında bulunduracağına dair Noter Onay Teknik Personel Taahhütnamesinin olması gerekmektedir.)

4.1.10 İhaleyi alan Şahıs yada Firma yetkilisine ait Sabıka Kaydı  

4.1.11 Her hangi bir örgüt bağlantısının bulunmadığına ilişkin taahhütname

5. İlgili SGK Müdürlüğünden veya elektronik ortamda alınmış Mevzuat Hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu yoktur belgesi

5.1. İlgili Vergi Dairesinden veya elektronik ortamda alınmış Mevzuat Hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu yoktur belgesi

 

 

 

KOZLUK İNİŞLİ-AŞAĞIKIRATLI-YEDİBÖLÜK ORTA MAHALLE-TAŞLIDERE TAZİYE EVİ BAHÇESİ-KUMLUPINAR KOCABEY MEZRASI VE ÜNSALDI KOYUNCULAR MEZRASINA AİT KİLİTLİ PARKE TAŞI YAPIM  İŞİNE ait İhale Dökümanları 8.000,00.-TL karşılığı Kozluk Köylere Hizmet Götürme Birliğinden satın alınabilir.

Teklifin en son verme tarihi ve saati      : 02.05.2023 – saat 10:00          

              Kozluk Köyler Hizmet Götürme Birliği 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp,  ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ancak 4734 sayılı kanunun yasaklar hükmü Birliğimiz için geçerlidir. İhale ile ilgili detaylı bilgi Batman Valiliği Resmi İnternet Sitesi ( www.batman.gov.tr ) , Kozluk Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesi ( www.kozluk.gov.tr ) adresinde görülebilir. Kozluk Kaymakamlığının 4112001 No'lu telefonundan bilgi alınabilir. Bu  ilanda yer almayan konularda İdari ve Teknik Şartname hükümleri geçerlidir. 25/04.2023

Ekrem GÜNGÖR

Kaymakam

 Birlik Başkanı


 

  • Bu içerik 436 defa okundu