İHALE İLANI

Kozluk Kaymakamlığı
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından


Kozluk İlçesi Yeni Mahallede  326 Ada ve 3 Nolu Parselde bulunan Eski Maliye ve Adliye Lojmanları ile  Şemdinağa Mahallesinde 170 Ada 10 Parsel noda bulunan  Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğüne ait binaların kendi enkazından çıkacak hurda karşılığı yıkım işi. ( Açık İhale (Artırma) Usulü ile İhale edilecektir )

1.İdarenin

 

a)Adı ve Adresi: Kozluk İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

 

 

b)Telefon veya faks no:

Tel:0 488 4112001 -4112436 Dahili No:4

Faks:0 488.4112090

 

 

2. İhale konusu yapım işinin

 

a)Niteliği, türü, miktarı:                                     : Kozluk İlçesi Yeni Mahallede  326 Ada ve 3 Nolu Parselde bulunan Eski Maliye ve Adliye Lojmanları ile  Şemdinağa Mahallesinde 170 Ada 10 Parsel noda bulunan  Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğüne ait binaların kendi enkazından çıkacak hurda karşılığı yıkım işi.

 

 

 

 

b)Teslim Edileceği Yer

:

 

c)Teslim Tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 45 takvim günü

 

 

3.İhalenin

 

 

a)Yapılacağı yer

:

Kozluk  Kaymakamlığı Toplantı Salonu

b)Tarih ve Saati

 

c) İşe Başlama Tarihi

:

25.01.2023  11.00

Sözleşme İmzalanmasına müteakip 3 gün içinde işe başlanacaktır.

c)İhale dokümanının görülebileceği yerler

:

Kozluk  Köylere Hizmet Götürme Birliği

 

 

 

 

 

Madde 4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A-GERÇEK KİŞİLERİN:

1. İş veya Kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,

2. Geçici Teminat dekontu veya makbuzu

3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4. Teklif Mektubu,

5. Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir,

6. İhale dokümanı satın alındığına dair belge,

7. İhaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

8. Birlik İhale Yönetmeliğinin “İhale Dışı Bırakılma Durumları” başlıklı 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

B-TÜZEL KİŞİLERİN:

 7. Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(ç),(d) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca; 

 8. Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,

9. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan oda kayıt belgesi,

10. Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve Sicil gazetesi.

11. İhale dokümanını satış bedeli 3.500,00 ( Üçbinbeşyüz ) TL’dir. Bu bedel Birliğimizin Halk Bankası Kozluk Şubesi nezdindeki TR640001200135300016100002 nolu vadesiz hesabına yatırılarak, makbuz ile birlikte İhale dosyası alınır.

12. Teklif bedelinin en az %3’ü tutarında Geçici Teminat Mektubu veya Birliğimizin TR360001200135300016100021  Nolu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu,

13. Birlik İhale Yönetmeliğinin “İhale Dışı Bırakılma Durumları” başlıklı 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

Madde 5- İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı: Kapalı

Madde 6- İhaleye Katılamayacak Olanlar
Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

 1. 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar.

2. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

3. İdarenin ihale yetkilileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

4. Birliğin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

5. (3) ve (4) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

6. (3), (4) ve (5) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları anonim şirketler hariç).

7.Kamu ihalelerine katılmaya yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.

Bu yasaklamalara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

 

Madde  7-İhale Dokümanının Nerde Görülebileceği ve Hangi bedelle Alınacağı

İhale Dokümanının Görülebileceği Yer

:

Kozluk  Hükümet Konağı, Belediye, KHGB Bürosu

İhale Dokümanının Bedeli

:

3.500,00 ( Üçbinbeşyüz ) TL (17.01.2023 Tarihinde yapılıp iptal edilen ihaleye katılan firmaların doküman bedeli yatırmaları zorunluluğu bulunmamaktadır.)

İhalenin Yeri

:

Kozluk Kaymakamlığı Toplantı Salonu

İhale tarihi

:

25.01.2023

İhale Saati

:

11.00

7.2-Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere bizzat verilir. Son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7.3-Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
 

Madde 8- Kesin Teminat

8.1-İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %25(yüzde yirmibeş) oranında kesin teminat alınır.
8.2
- İhale üzerinde kalan isteklinin iş ortaklığı olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 
8.3-Alınan geçici teminat ihale üzerinde kalmayanlara hemen iade edilir. İhale üzerine kalan yükleniciden toplam bedelin yüzde yirmibeş (%25) oranında kesin teminat alınarak geçici teminatı iade edilir.

Madde 9-Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması

1- Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.          

2.Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.          

3-Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Bu saatten sona verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.           

4-Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Madde 10- Yazılı Teklif İstenmesi

  1.  Açık ihale usulü ile yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin ihalelerinde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir.          
  2. Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerin mevcut en yüksek tekliften daha yüksek teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi veremeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen en yüksek teklif komisyonca uygun bedel kabul edilebilir. İstekliler yazılı olarak oluşan en yüksek tekliften daha yüksek teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir.   

3.     Üzerine ihale kalan istekli ile Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlere ait sözleşme imzalanacaktır.

11-Sözlü Teklif İstenmesi

1.     Açık ihale usulü ile yapılan satım, kiraya verme ve mülkiyetin üzerinde sınırlı ayni hak tesisi ihalelerinde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini sözlü olarak yenilemelerini isteyebilir. Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerin mevcut en yüksek tekliften daha yüksek teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi veremeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Hiçbir istekli bu aşamada yazılı olarak oluşan en yüksek tekliften daha yüksek teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir.

2.     Kapalı olarak teklif veren istekliler, yazılı teklif vermedeki numara sırasıyla sözlü olarak yeni tekliflerini söylerler. Sırası gelen istekli ya yeni teklifini söyler veya ihaleden çekildiğini açıklar. Bu turlar diğer isteklilerin çekilip bir tek istekli kalıncaya kadar devam eder.

12-Tekliflerin Geçerlilik Süresi

Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 45(Kırkbeş) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 13- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi        

  1. İhale dokümanında yer alan belgelerde ilgili birliğin gerekli gördüğü veya ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale, ihale saatinden önce birlik tarafından iptal edilebilir.         
  2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ihale ilanındaki usulle ilân edilerek duyurulur. İhalenin iptal edildiği ana kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce birlikten herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.          
  3. İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir

Madde 14- Fiyat Farkı: Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir.

Madde 15- Ödeme Yeri ve Şartları1-Yüklenici sözleşmeyi imzaladıktan sonra, yer teslimi yapılmadan önce ödemeyi Kozluk Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne yapacaktır.

Madde 16- Yüklenicinin Sorumlulukları:

1.     Yüklenici şartnamedeki 21 maddenin tamamına uymakla sorumludur.

2.     Yıkım alanında çıkan molozların atım işi yükleniciye ait olup, molozların atılması ile ilgili resmi işlemler Belediye Başkanlığı’na müracaat edilerek yapılacaktır.

3.     Yıkım esnasında oluşabilecek toz sorunu yüklenici tarafından çözümlenecektir.

4.     Yıkım esansında çalışanların iş sağlığı ve güvenliği, inşaat alanına ait çevre güvenliği yükleniciye aittir.

5.     Yıkım çalışma saatleri hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri) 09:00-19:00 saatleri arası, hafta sonu (Cumartesi, Pazar günleri )10:00-19:00 saatleri arasıdır.

6.     Çalışma saatleri idarece gerekli görüldüğü taktirde değiştirilebilir.

7.     Yıkım alanında oluşabilecek hırsızlık vb. durumlar yüklenici tarafından takibi yapılarak sorumluluk yükleniciye aittir.

8.     Yıkım işi yapılırken yıkım alanında meydana gelebilecek kazalar ( yaralanma, ölümlü olaylar vs.) ve çevreye verilebilecek hasarlar (yıkım alanı etrafında bulunan kamu binaları ve meskenlere verilecek zararlar dahil) yükleniciye ait olup, yüklenici tarafından karşılanacaktır.

9.     Yıkım işine ait Belediyeden yıkım ruhsatı alımı vb. resmi müracaatları yüklenici yapacaktır.

10.   Yüklenici yıkım işi ile ilgili her türlü yasal mevzuata uygun hareket etmek zorundadır.

 Madde 17-    İdarenin serbestliği:

1-     İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla ve iptal etmekte serbesttir.

2-     İdare kamu düzeni açısından bir sakınca görmesi durumunda iş ne aşamada olursa olsun işi durdurabilir

 3- Köylere Hizmet Götürme Birliği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen yasak ve cezalara ilişkin hususlara tabi olup, diğer hususlara tabi değildir. 

18.01.2023 

                                                                          Ekrem GÜNGÖR

                                                                         Kaymakam

                                                                        Birlik Başkanı

 

 

 

  • Bu içerik 867 defa okundu