TAŞINMAZ SATILACAKTIR

 

Batman Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

S.NO

İLÇE/MAHALLE

CİNSİ

ADA

PARSEL

TAŞINMAZ ALANI (m²)

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİH

1

MERKEZ/19 MAYIS

ARSA

3389

1

3.081,03

4.929.648,00 TL

147.889,44 TL

14.09.2022 Saat:09:30

2

MERKEZ/GİRBAEREŞİK

ARSA

135

2

500,00

1.058.375,00 TL

31.751,25 TL

14.09.2022 Saat:10:30

3

MERKEZ/KÖRÜK

ARSA

408

6

714,00

1.237.540,50 TL

37.126,22 TL

14.09.2022 Saat:11:30

4

MERKEZ/KÖRÜK

ARSA

290

3

702,00

1.380.658,50 TL

41.419,76 TL

14.09.2022 Saat:13:30

5

MERKEZ/BAHÇELİEVLER

ARSA

2846

2

1.603,50

6.414.000,00 TL

192.420,00 TL

14.09.2022 Saat:14:30

6

MERKEZ/İRMİ

ARSA

4946

8

675,00

1.091.306,25 TL

32.739,19 TL

16.09.2022 Saat:09:30

7

MERKEZ/KÖRÜK

ARSA

3906

2

705,66

1.305.471,00 TL

39.164,13 TL

16.09.2022 Saat:10:30

8

MERKEZ/ÇAMLITEPE

ARSA

4788

6

784,06

2.482.922,01 TL

74.487,66 TL

16.09.2022 Saat:11:30

9

MERKEZ/GÜLTEPE

ARSA

3624

2

3.112,57

7.470.168,00 TL

224.105,04 TL

16.09.2022 Saat:14:00

 

1)  İhalenin Yapılacağı Yer: Batman Belediye Başkanlığı Konferans Salonu Şirinevler Mah. Atatürk Bulvarı No: 2 Merkez/Batman

2)  İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü.

3)  İhale şartnamesi: Batman Belediyesi Ana Hizmet Binası içinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kamulaştırma Biriminden satın alınabilir. Şirinevler Mahallesi Atatürk Bulvarı No:2 Merkez/BATMAN Tel: 0488 213 2759 Fax: 0488 213 4704

4)  İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a)  Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya süresi geçmeyen “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b)  Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

c)  Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d)  Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgesi

e)  Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

f)  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat.

g)  Vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname.

h)  Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a) , (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

i)   Batman Belediyesine borcu olmadığını gösteren belge.

j)   İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

k)  Şartname alındı makbuzunun aslı.

5)  İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

6)  İhalede her Taşınmaz için ayrı ayrı ihale dosyası hazırlanacaktır.

7)  Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

8)  İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ihale günü saat 09:00’a kadar tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

 

     İLAN OLUNUR.

  • Bu içerik 2659 defa okundu