Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Birim tarafından; Batman halkının serbest zamanlarını sosyal ve kültürel alanlarda verimli bir şekilde değerlendirmesini sağlamak, kent kültürünün ve eğitim düzeyinin yükseltilmesine katkıda b u l u n a r a k ke n t s e l b ü t ü n l e ş m e y i gerçekleştirmek ve kentlileşme sürecine hız kazandırmak amacıyla  çeşitli  etkinlikler d ü z e n l e n m e k t e v e p r o g r a m l a r yürütülmektedir.