a
153
0(488) 213 27 59
Çağrı Merkezi
BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN KİRALAMA İHALE İLANI

BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN KİRALAMA İHALE İLANI

 

1. İHALE KONUSU, ŞEKLİ ve SÜRESİ: Belediyemize ait Pazaryeri mahallesi Mezopotamya caddesi yeni ilçe Otogarında bulunan 220 m² 1 Adet Kafeterya ile 10 Kabinden oluşan toplam 78 m² Bay, Bayan WC leri  2886 Sayılı kanunun 35. Maddesinin a bendi  uyarınca Kapalı teklif usulü ile 3 (Üç) yıl süre ile ayrı ayrı kiraya verilecektir.

 

2. İHALE TARİHİ/SAATİ VE YERİ : Kiralama İhalesi 12/12/2019 Perşembe günü saat 10.00’da Batman Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 

 

3. MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI:

 

Sıra    No

Mahallesi

Bulunduğu Yer

Yüz ölçümü (m2)

Muhammen Bedel 

Geçici teminat (TL)

Ana Faaliyet Konusu

1

KAFETERYA Pazaryeri Mahallesi İlçe otogarında

 

220m²

61.200

1.850

Sıcak Soğuk İçecekler

2

Pazaryeri Mahallesi İlçe otogarında 10 kabinli Bay  Bayan WC si

Toplam

78 m²  

 

43.200

 

 

1.300

 

Lavabo Bay Bayan WC

 

4. ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:

İstekliler, ihaleye ilişkin şartnameyi Batman Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ve www.batman.bel.tr adresinden bedelsiz görebilir, Otogarda bulunan WC ihalesine girecekler Taşınmaz mal kira şartnamesini Batman Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00 TL. (ikiYüz elli Türk Lirası) ücret karşılığında satın almaları zorunludur.

5. İHALEYE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER:

 

1) Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi satın aldığına dair belge.

2) Geçici teminatın yatırıldığını gösterir makbuz

     Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Evrak alınarak (T.Halk Bankası TR 520001200967500016000020)   Hesabına yatırılacaktır.

3) Batman Belediyesine borcu olmadığına dair güncel belge.

 4) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden alınmış) veya nüfus cüzdanı fotokopisi,

5) Gerçek kişiler için ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge

6) Gerçek kişiler vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı

7) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri

8) Kafeterya ihalesine katılacakların en az 2 yıllık Kantin, Restoran vb. çalıştırma deneyimine sahip olması gerekmektedir,  (işyeri açma belgesi vergi kaydı belgesi vb)

9) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi

10) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.

11) Ortak girişimlerde taşınmaz mal kira şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 3,4, 5, 6 ve 7. sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

12) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

13) İştirakçilerin teklif dosyalarını en geç 11/12/2019 tarihinde saat 17.00 den önce Belediye 2. Kat 205 numarada bulunan İşletme ve İştirakler müdürlüğü kiralama servisine teslim etmesi zorunludur.

14) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

            İlan olunur.                                                                                                  Batman Belediyesi

 

Kafeterya  şartnamesi için tıklayınız.

WC Şartnamesi için tıklayınız.