Mali Hizmetler Müdürlüğü

Belediyenin stratejik plan ve performans planı, bütçe ve kesin hesabı, gelir ve gider i ş l e m l e r i n i n y a p ı l m a s ı , muhasebeleştirilmesi, raporlanması, faaliyet raporu, taşınır ve taşınmazların izlenmesi, yatırım programı, iç ve ön mali kontrol işlemlerini gerçekleştiren birimdir. Ayrıca personel mutemet işlemleri de yürütülmektedir.