a
153
0(488) 213 27 59
Çağrı Merkezi
2018 Ocak Ayı Meclis Kararları

          

BELEDİYEMİZ MECLİSİNİN OCAK/2018 AYINDA ALMIŞ OLDUĞU KARARLARIN ÖZETLERİ AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR.

 

MADDE 1-  Belediyemiz Başkanlığında, Belediye Meclis üyesi olarak görev yapan Abdulbaki POLAT’ın yurt dışına görevli olarak gitmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediye çalışmaları ile ilgili tarihi ve kültürel değerleri incelemek, kent planlaması ve uygulamalarını yerinde görmek üzere Belediyemiz Başkanlığında, Belediye Meclis üyesi olarak görev yapan 42443078956 T.C. kimlik numaralı Abdulbaki POLAT’ın 02/02/2018 tarihinde görevli olarak Almanya ülkesine gitmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

MADDE 2- Belediyemiz Başkanlığı çeşitli birimlerinde 2017 mali yılında sözleşmeli olarak çalıştırılan personellerin, 2018 mali yılında çalıştırılmalarında gereksinim duyulması nedeniyle sözleşmelerinin yenilenmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediyemiz Başkanlığı çeşitli birimlerinde 2017 mali yılında sözleşmeli olarak çalıştırılan personellerin, 2018 mali yılında çalıştırılmalarında gereksinim duyulması nedeniyle sözleşmelerinin ( 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında) yenilenmesi Başkanlık Makamınca uygun görülmüştür.

Bu itibarla, ekli listede isimleri yazılı kırkaltı (46) tam zamanlı ve bir (1) yarı zamanlı sözleşmelinin isimleri hizasında gösterilen kadro unvanın yapacağı hizmetlerine karşılık ödenecek net ücret, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre söz konusu kadro unvanı için son derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir. Bu bağlamda; 2018 mali yılı birinci altı ayı için yukarıda yazılı görev/unvanlarının yükselebileceği derecenin 1. Kademesine göre yapılan hesaplamalarda her türlü ödemeler dahil net Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu aylık tutara mezkur yasa gereği Belediye Meclisinin bunu %25 oranında artırma yetkisi bulunmaktadır.

 

Maliye Bakanlığının 2018 Mali yılı birinci altı ayı için belirlenen her türlü ödemeler toplamı net tutarı üzerinden ekli listede belirtilen sözleşmeli personellerin Hizmetlerine karşılık olarak 2018 Mali Yılında geçerli olmak üzere kendilerine ödenecek net aylığa % 25 oranında artışın yapılmasına, 5393 Sayılı 18 ve 49.Maddeleri gereğince oybirliği ile karar verildi. 

 

 

MADDE 3-  Belediyemiz Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün personel ihtiyacı nedeniyle, 5393 sayılı yasanın 49. Maddesine göre 2018 Mali Yılında çalıştırılmak üzere;

 

Belediye Meclisinin 06.04.2007 tarih ve 4-44 sayılı kararı ile ihdas edilen 5. Derece 1 adet Psikolog kadrosuna Psikolog Halime DEMİR’in,

Belediye Meclisinin 04.07.2013 tarih ve 8-358 sayılı kararı ile ihdas edilen 5. Derece 1 adet Ekonomist kadrosuna karşılık Ekonomist Nalan ALTUN’un,

Belediye Meclisinin 04.07.2013 tarih ve 8-358 sayılı kararı ile ihdas edilen 5. Derece 1 adet Sosyolog kadrosuna Sosyolog Mehmet İhsan ÇOBAN’ın

 

 Sözleşmeli personelin kadro unvanının yapacağı hizmetine karşılık ödenecek net ücret  5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre söz konusu kadro unvanı için son derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek  her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir.

 Maliye Bakanlığının 2018 Mali yılı birinci altı ayı için belirlenen her türlü ödemeler toplamı net tutarı üzerinden Sözleşmeli,  1 Adet Psikolog, 1 Adet Ekonomist ve 1 Adet Sosyolog olmak üzere toplam 3 adet personelin Hizmetlerine karşılık olarak 2018 Mali Yılında geçerli olmak üzere kendilerine ödenecek net aylığa % 25 oranında artışın yapılmasına 5393 Sayılı 18 ve 49.Maddeleri gereğince oybirliği ile karar verildi.

               

MADDE 4-  Belediyemiz Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.12.2017 tarih ve 17296 Sayılı teklif yazıları; Kadro İptal İhdas Cetvelleri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediyemiz Başkanlığı, ihtiyacı nedeniyle, kadro ihdası gerekmektedir. Bu kapsamda, Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğinin maddeleri doğrultusunda hazırlanan kadro ihdas cetvelinde gösterildiği gibi Spor İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğinin 8, 9, 10 ve 11. maddeleri gereğince, ihdas edilmesi gereken kadroya ait Cetvel ekte sunulmuş olup, 5393 Sayılı Belediye kanunun 18, 38 ve 49. maddeleri uyarınca ekte sunulan Kadro ihdas Cetveli oybirliği ile kabul edildi.

 

 

MADDE 5-  Belediyemiz Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 08.01.2018 tarih ve 458 sayılı teklif yazıları; Kadro İptal İhdas Cetvelleri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediyemiz Başkanlığı, ihtiyacı nedeniyle, kadro iptal ve ihdası gerekmektedir. Bu kapsamda, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği’nin maddeleri doğrultusunda hazırlanan kadro iptal ihdas cetvellerinde gösterildiği gibi 1 Adet 5. Derece Antropolog Kadrosunun kaldırılarak yerine, 1 Adet 3. Derece Mühendis Kadrosunun ihdas edilmesine, 1 Adet 8. Derece Arkeolog Kadrosunun kaldırılarak yerine, 1 Adet 3. Derece Mühendis Kadrosunun ihdasının yapılmasına, Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğinin 8, 9, 10 ve 11. maddeleri gereğince, iptal edilmesi gereken ve alınması gereken kadroların, 5393 Sayılı Belediye kanunun 18, 38 ve 49. maddeleri uyarınca ekte sunulan Kadro iptal ve ihdas Cetvelleri oybirliği ile kabul edildi.

 

MADDE 6-  Zabıta ve İtfaiye Müdürlüğünde çalışan memur personellerin maktu fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye teşkilatlarında çalışan personele 5393 sayılı kanunun 51. ve 52. maddeleri  gereğince çalışma ve süre saatlerine bakılmaksızın görevleri devamlılık gösterdiğinden Belediye meclisi kararı ile tespit edilen miktar fazla çalışma ücreti olarak maktu’en verilmektedir.

 

Bu nedenle Zabıta ve İtfaiye Teşkilatlarında çalışan personellere verilecek maktu fazla çalışma ücreti 31.12.2017 tarih ve 30287 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede(K) Cetvelinde yayımlanarak yürürlüğe giren 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre Zabıta ve İtfaiye personellerine ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan Resmi nüfus sayımına göre illerin nüfus statüleri dikkate alınarak belirlenmiştir.

 

İllerin  nüfus statüleri  dikkate alındığında, İlimiz  resmi nüfus sayımı 250.001 ‘den 1.000.000 ‘ kadar olan iller arasındaki (e) bendi kategorisine  girdiğinden ve bu iller için üst limit 420,00.-TL olarak maktu fazla çalışma ücreti belirlenmiştir. Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Teşkilatında fiilen çalışan 657 Sayılı Kanuna tabii memur personellere 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 420,00-TL fazla çalışma ücreti(Maktu) ‘nin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 7-  Belediye Başkanlığı Meclis Denetim Komisyonunun oluşturulmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesi; “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapmak için kendi üyeleri arasından bir denetim komisyonu oluşturmak zorundadırlar.” denilmektedir.

 

Belediyenin 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasındaki gelir ve giderlerini denetlemek üzere meclis denetim komisyonuna; Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. H. Murat ŞAHİN, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri AYDIN ve Meclis Katip Üye Mali Hizmetler Müdür Vekili Nedim TAN’ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.  

 

MADDE 8- Belediye Başkanlığımız tarafından Batman Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine sportif faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ayni ve nakdi yardım yapılmasını içeren protokol gereği nakdi yardım yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 14. Maddesinin (b) bendinde; “Gerektiğinde sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt dışı ve yurt içi müsabakalarında üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclis Kararı ile ödül verilebilir.” denilmektedir.

 

 Batman Belediye Başkanlığı ve Batman Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği arasında 01.06.2017 tarihli 10-246 sayılı meclis kararı ile imzalanan iş birliği protokolü gereği, derneğe 100.000,00-TL (YüzBinTürkLirası) nakdi yardım yapılmasına, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 14. Maddesinin (b) bendi uyarınca oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 9-  Belediye Başkanlığımız tarafından 1955 Batman Spor Kulübü Derneği arasında 11.09.2017 tarih ve 9-199 sayılı meclis kararı ile kabul edilen işbirliği protokolü gereğince nakdi yardım yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 14. Maddesinin (b) bendinde; “Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir.” denilmektedir.

 

Belediye Başkanlığımız ile 1955 Batman Spor Kulübü Derneği arasında 11.09.2017 tarih ve 9-199 sayılı Meclis Kararı ile imzalanan iş birliği protokolü gereği 100.000,00-TL (YüzBinTürkLirası) nakdi yardımın yapılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesinin (b) bendi gereği oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 10- Belediye Başkanlığımız tarafından Batman Zihinsel Engellileri Eğitim ve Koruma Derneği arasında 12.09.2017 tarih ve 9-203 sayılı meclis kararı ile kabul edilen işbirliği protokolü gereği nakdi yardım yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

5393 Sayılı Belediyeler Kanunu'nun 75. maddesinin (c) bendinde; ''Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,kamu yararına çalışan dernekler,Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak projeler gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallinin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.'' denilmektedir.

 

Belediye Başkanlığımız ile Batman Zihinsel Engellileri Eğitim ve Koruma Derneği arasında 12.09.2017 tarih ve 9-203 sayılı Meclis Kararı ile imzalanan iş birliği protokolü gereği derneğe “Engelliliğin Önlenmesi ve Bakım Hizmetleri” projesi kapsamında yapılacak panel programı için 48.500,00-TL (KırkSekizBinBeşYüzTürkLirası) nakdi yardımın yapılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin (c) bendi gereği oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 11- Belediye Başkanlığımız tarafından Batman Engelsiz Yaşam Derneği arasında 08.11.2017 tarih ve 11-254 sayılı meclis kararı ile kabul edilen işbirliği protokolü gereği nakdi yardım yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

5393 Sayılı Belediyeler Kanunu'nun 75. maddesinin (c) bendinde; ''Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler,Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak projeler gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallinin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.'' denilmektedir.

 

Belediye Başkanlığımız ile Batman Engelsiz Yaşam Derneği arasında 08.11.2017 tarih ve 11-254 sayılı Meclis Kararı ile imzalanan iş birliği protokolü gereği derneğe “Gözünüz Arkada Kalmasın” projesi kapsamında yapılacak faaliyeti için 40.500,00-TL (KırkBinBeşYüzTürkLirası) nakdi yardımın yapılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin (c) bendi gereği oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 12- Belediye Başkanlığımız ile Diyarbakır ÇAÇA (Çocuklar Aynı Çatının Altında) Derneği arasında işbirliği protokolüne ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 75. Maddesinin (c) bendinde; “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kutulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallinin en büyük idari amirinin izninin alınması gerekir.” denilmektedir.

 

 Belediye Başkanlığımız ile Diyarbakır ÇAÇA (Çocuklar Aynı Çatının Altında) Derneği arasında iş birliği protokolünün yapılmasına, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 75. Maddesinin (c) bendi uyarınca oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

MADDE 13-  Belediye Başkanlığımız Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Kültür ve Sanat Merkezinin isimlendirilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediye Başkanlığımız Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Kültür ve Sanat Merkezine; İlimizde yetişmiş, gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada ülkemizin ve ilimizin sanatsal ve kültürel alanda tanıtımına katkı sağlamış ve sanatıyla özdeşleşmiş Ressam Ahmet GÜNEŞTEKİN’in isminin verilmesi düşünülmüştür.

 

5393 sayılı Belediye Kanunun 81. Maddesi uyarınca; Belediyemiz Kültür ve Sanat Merkezinin, BATMAN BELEDİYESİ AHMET GÜNEŞTEKİN KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ isminin verilmesine ve belirlenen ismin Mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

MADDE 14- Belediye Başkanlığımız tarafından Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Temsilciliği arasında 20.12.2017 tarih ve 12-309 sayılı meclis kararı ile kabul edilen işbirliği protokolü gereği nakdi yardım yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

5393 Sayılı Belediyeler Kanunu'nun 75. maddesinin (c) bendinde; ''Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak projeler gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallinin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.'' denilmektedir.

           

Belediye Başkanlığımız ile Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Temsilciliği arasında 20.12.2017 tarih ve 12-309 sayılı meclis kararı ile imzalanan iş birliği protokolü gereği; vakfa yapılacak faaliyetleri için 116.870,00-TL (YüzOnAltıBinSekizYüzYetmişTürkLirası) nakdi yardımın yapılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesinin (c) bendi gereği oy birliği ile karar verildi.

 

 

MADDE 15- Mülkiyeti Belediye Tüzel kişiliğine ait 2 adet arsa satışına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

1-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Merkez Körük Köyü’nde 206 ada 13 nolu 333 m2’lik hisseli parselden 10 m2’lik kısmın satın alınması talebi; Söz konusu hisseli parselden 10 m2’lik kısmın satışının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

2- Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait İlimiz Merkez İluh Köyü kain 679 ada 11 nolu parsel 48.38 m2 lik ihdaslık kısmın satın alınması talebi; Yapılan ihdas sonucu söz konusu parsel Belediye adına tescil edilmiş olup, Belediyemizce her hangi bir amaçla kullanılmayacağından satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

  

 

MADDE 16- Gaziantep BİM Başkanlığı, 2. İdare Dava Dairesi’nin 2017/1922 Esas, 2017/5663 Kararı gereği, 06/05/2016 tarih ve 5-202 sayılı Belediye Meclis kararının Batman İdare Mahkemesince verilen “dava konusu işlemin iptaline” ilişkin kararın kaldırılmasına yönelik İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün önerisi üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, İkiztepe Köyü'nün 03.06.2015 tarih ve 29375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca köy tüzel kişiliğinin kaldırılarak Batman Belediyesi sınırına dahil edilmesinin ardından, bu alan üzerinde 1/5000 Nazım ve /1/1000 Uygulama İmar Planı Hükümlerinin uygulanmasına ilişkin 06.05.2016 tarih ve 5-202 sayılı ve itiraza yönelik 08.07.2016 tarih ve 7-285 sayılı Belediye Meclis kararlarına ilişkin, Batman İdare Mahkemesince dava konusu işlemin iptali (Esas No:2016/954, Karar No:2016/1605; Esas No:2016/902, Karar No:2016/1606) yönünde karar alınmıştır. Mahkeme kararının yerine getirilmesi bağlamında imar planı değişikliğine konu kararlar 08.06.2017 tarih ve 6-98 sayılı Belediye Meclis kararı ile iptal edilmiştir.

Ancak; Gaziantep BİM Başkanlığı, 2. İdari Dava Dairesi, bu alan üzerinde Batman Merkez 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hükümlerinin esas alınmasına ilişkin 06.05.2016 tarih ve 5-202 sayılı Batman Belediye Meclisi kararı işleminde hukuka aykırılık, itiraza konu mahkeme kararında hukuki isabet bulunmadığı belirtilerek Batman İdare Mahkemesince verilen 28/12/2016 gün ve E:2016/902, K:2016/1606 sayılı "dava konusu işlemin iptaline" ilişkin kararın kaldırılmasına (E:2017/1922, K:2017/5663) yönelik karar almıştır.

 

Bu nedenle, Gaziantep BİM Başkanlığı, 2. İdari Dava Dairesinin 2017/1922 Esas, 2017/5663 Kararı gereği, 06/05/2016 tarih ve 5-202 sayılı Belediye Meclis kararının yürürlüğe girmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 8. maddesi gereği oy birliği ile karar verildi. 

 

MADDE 17- Gaziantep BİM Başkanlığı, 2. İdare Dava Dairesi’nin 2017/1923 Esas, 2017/5680 Kararı gereği, 08/01/2016 tarih ve 1-31 sayılı Belediye Meclis kararının Batman İdare Mahkemesince verilen “dava konusu işlemin iptaline” ilişkin kararın kaldırılmasına yönelik İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün önerisi üzerinde yapılan görüşme neticesinde; 

Belediye Meclisinin 08/01/2016 tarih ve 1-31 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Batman İdare Mahkemesince şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu belirtilerek dava konusu işlemin iptaline (E:2016/431, K: 2016/1501) karar vermişti. Mahkeme kararının yerine getirilmesi bağlamında ilgili meclis kararı iptal edilerek planlama alanı 08.06.2017 tarih ve 6-97 sayılı Belediye Meclis kararı ile bir önceki imar durumuna (Resmi Kurum) getirilmiştir.

Ancak; Gaziantep BİM Başkanlığı, 2. İdari Dava Dairesi, Belediye Meclisinin 08/01/2016 tarih ve 1-31 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı ve kentsel ihtiyaçlar ihtiyaçlar açısından uygun olduğu belirtilerek Batman İdare Mahkemesince verilen 19/12/2016 gün ve E:2016/431, K: 2016/1501 sayılı "dava konusu işlemin iptaline" ilişkin kararın kaldırılmasına (E:2017/1923, K:2017/5680) yönelik karar almıştır.

Bu nedenle, Gaziantep BİM Başkanlığı, 2. İdari Dava Dairesinin 2017/1923 Esas, 2017/5680 Kararı gereği, 08/01/2016 tarih ve 1-31 sayılı Belediye Meclis kararının yürürlüğe girmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 8. maddesi gereği oy birliği ile karar verildi.

 

MADDE 18-  16.01.2018 tarih ve 1064 sayılı Başkanlık makamından havale edilen gerekçe raporu incelenmiş olup, konunun meclisimizde yapılan müzakeresi neticesinde;

696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126’ ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek 20’ nci maddesinde yer alan “İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22’ nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62’ nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir.” hükmü ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 28’inci maddesinde yer verilen “(1) 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24’üncü madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir. (2) Bu bölümde geçen idare veya idarenin şirketi ibaresinden birinci fıkrada belirtilen idare veya şirketler anlaşılır.” hükmü doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için kurulacak olan 200.000,00-TL sermayeli BATMAN BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ’ne belediyenin %100 hisse ile kurulmasına ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına meclisimizin 16/01/2018 tarihli birleşimde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

MADDE 19-  İlimiz, Merkez, Tilmis Köyü’nde kain 115 Ada 3 nolu parsel ile 1159 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmis Köyü’nde kain 115 Ada 3 nolu parsel ile 1159 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığından talep oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 20- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 222 Ada 3 ve 29 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 222 Ada 3 ve 29 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığından talep oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 21- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 251 Ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 251 Ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığından talep oy birliği ile reddedildi.

 

 

MADDE 22- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 951 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 951 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığından talep oy birliği ile reddedildi.

 

 

MADDE 23- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 2177 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 2177 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığından talep oy birliği ile reddedildi.

 

 

MADDE 24- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 7305 ve 7328 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 7305 ve 7328 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığından talep oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 25- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 600, 614, 2447, 2457 ve 2833 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 600, 614, 2447, 2457 ve 2833 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığından talep oy birliği ile reddedildi.

 

 

 

 

 

MADDE 26- İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü’nde kain 1175 Ada 3 nolu parsel, 1178 Ada 1 parsel, 1265 Ada 1 parsel, 1266 Ada 1 parsel, 1267 Ada 1 parsel, 1268 Ada 1 parsel, 1269 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü’nde kain 1175 Ada 3 nolu parsel, 1178 Ada 1 parsel, 1265 Ada 1 parsel, 1266 Ada 1 parsel, 1267 Ada 1 parsel, 1268 Ada 1 parsel, 1269 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığından talep oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 27- İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 115 Ada 2 ve 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 115 Ada 2 ve 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığından talep oy birliği ile reddedildi.

 

 MADDE 28- İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 1014 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 1014 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığından talep oy birliği ile reddedildi.

 

 

MADDE 29- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 347 Ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 347 Ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığından talep oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 30- İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 594, 595 ve 596 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 594, 595 ve 596 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığından talep oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 31- İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 508 Ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 508 Ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığından talep oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 32- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 464 Ada 10 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 464 Ada 10 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığından talep oy birliği ile reddedildi.

 

 MADDE 33- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 19 Ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 19 Ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığından talep oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 34- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 14486 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 14486 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığından talep oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 35- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 17 Ada 9 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 17 Ada 9 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığından talep oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 36- Belediyemiz gelirlerinin ve bütçe imkanlarının yetersiz olması nedeniyle; hizmetlerin yürütülmesi için İller Bankası kefaletiyle yurtiçi bankalardan teklif almak suretiyle kredi alınması konusunda Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (d) fıkrası ile “Borçlanmaya Karar Vermek” Belediye Meclislerinin görev ve yetkileri arasında sayılmış olup, yine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde “Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda belirtilen usûl ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir” hükmü yer almakta, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinin ( e ) fıkrasında ise "Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir" denilmektedir.

 

Yukarıdaki tüm bu açıklamalar doğrultusunda; Belediyemiz gelirlerinin ve bütçe imkanlarının yetersiz olması nedeniyle; hizmetlerin yürütülmesi için iller Bankası Kefaletiyle yurtiçi bankalardan teklif alınmak suretiyle ihtiyaç duyulan 30.000.000,00-TL (OtuzMilyonTürkLirası) tutarında uzun vadeli kredi alınmasına, bu husustaki tüm yasal iş ve işlemleri yürütmek ve gerekli sözleşmeleri yapmak üzere Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket AKSOY’a yetki verilmesine, 5393 Sayılı Kanun'un 18.maddesinin (d) fıkrası ve 68. Maddesinin (e) fıkrası ile 38.maddesinin (g) fıkrası hükümleri gereğince oy birliği ile karar verildi.

 

 

MADDE 37- İlimiz, Merkez İlçesi, Giresiran Köyü’nde kain 108 Ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

04.12.2014 ve 13-507 Sayılı Belediye Meclisi kararı ile onaylanan, İluh Köyü 112 Ada 3 nolu parsel ve Giresiran Köyü 108 Ada 8 nolu parsel için hazırlanan imar plan değişikliğinin açıklama raporu ve sekizinci plan notunda; 112 Ada 3 nolu parselde gerçekleşen nüfus artışına karşılık Giresiran Köyü 108 Ada 8 nolu parselin 101 m2’sinin Park Alanı şeklinde düzenlendiği ancak sembolik olarak imar paftasında parselin tamamının (631 m2) Park Alanı şeklinde tasarlandığı, parselin 101 m2’si dışında işlem yapılamayacağı belirtilmiş olmasına rağmen 108 Ada 8 nolu parsel ile ilgili yapılan resmi işlemlerde parselin tamamının sembolik olarak Park Alanı şeklinde tasarlanmasından dolayı belirsizlikler ortaya çıktığı ilgili idaresi tarafından vurgulanmaktadır. Giresiran Köyü 108 Ada 8 nolu parselin 04.12.2014 tarih ve 13-507 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan meclis kararında belirtildiği şekliyle sadece 101 m2’sinin Park Alanı şeklinde düzenlenmesi ve geriye kalan kısmının Taks=0.30, Kaks=0.60 Ayrık Nizamlı olmak üzere 2 kat Konut Alanı şeklinde belirlenmesi amacıyla plan değişikliği hazırlanmıştır.

 

PLAN NOTLARI; 1- Giresiran Köyü 108 Ada 8 nolu parselin sadece 101 m2’si Park Alanı olup, geriye kalan kısmı Taks=0.30, Kaks=0.60 Ayrık Nizam 2 kat yapılaşma koşulu ile Konut Alanıdır. 2- Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 04.12.2014 tarih ve 13-507 sayılı belediye Meclis Kararına esas teşkil eden imar plan değişikliği hükümleri ile Mer-i Plan ve İmar Kanunu Hükümlerine uyulur. 

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile 2009 Yılında onaylanan Batman Revizyon Uygulama İmar Plan Notları dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 38- İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyü’nde kain 403 Ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Planlama alanında hava mania kriterleri doğrultusunda parselin kullanımında esneklik sağlanması bağlamında Emsal, Taks ve Hmax değeri korunarak katların yüksekliğinde 1.5 m esneklik yapılarak yapılaşmaya gidilmek istenmektedir. Planlama alanında yatayda yapılaşma ile hava mania engelinden kurtulmak üzere vaziyet planına göre Kaks, Taks, Hmax değerleri değiştirilmeden kat yükseklikleri 2.70 m – 3.00 m arsında belirlenerek plan değişikliği yapılmıştır. Şahıs mülkiyetinde bulunan planlama alanında; Yol, yapı yaklaşma mesafeleri KAKS, TAKS, adakenar çizgileri ve Hmax fonksiyonları aynen korunmuş, sadece kat yüksekliklerine ilişkin çözüm geliştirilmiştir.

 

PLAN NOTLARI; 1- Plan tasdik sınırı içerisindeki 403 Ada 2 nolu parsel, Konut Alanıdır. Yapılaşma koşulları; E (Kaks)=1.20, Taksmax=0.25 ve Hmax=15.50’dir. 2- Yapının ihtiyaçları doğrultusunda kat yükseklikleri Min: 2.70 m, Max: 3,0 m. aralığında olabilecektir. Hmax değeri aşılmayacaktır. 3- Hava-Mania kriterlerine uyulacaktır. 4- Aksi belirtilmeyen hususlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.  

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile 2009 Yılında onaylanan Batman Revizyon Uygulama İmar Plan Notları dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

             

MADDE 39- İlimiz, Merkez İlçesi, İluh Köyü’nde kain 1587 Ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İmar planının yapılaşma koşullarına göre B-4 ile yapılaşacak olup, dört kata göre ön ve yan cepheden 5 m çekme, arka cepheden 3 m mesafe şartı arandığı zaman yapılaşma sağlanamadığı ve çevresindeki yapılara nazaran hakkaniyet sağlanması bağlamında, ön cephede, mevcut teşekkül hizası esas olmak şartıyla arka bahçe çekme 2-6 m oluşturularak plan yapılaşma koşulları (B-4) olarak yeniden belirlenmiştir. Bu plan değişikliği ile adakenar çizgileri, kat adeti, Konut Alanı fonksiyonun devamlılığı Taks ve Kaks değerleri olan yapılaşma şartları plan değişikliğinde korunmuş olup herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Ancak planlı alanlar imar yönetmeliğinden gelen Emsal (Kaks) hesabına dahil edilmeyen alanlar (minhalar) bu proje bağlamında kullanılacak olup bununla ilgili yönlendirme plan notları kısmına işlenmiştir. Bu bağlamda gelecekte de Konut fonksiyonun devamlılığının sağlanmasına ilişkin 1587 Ada 3 nolu parsel için bu plan değişikliği hazırlanmıştır.

 

PLAN NOTLARI; 1- Tasdik sınırı içerisindeki 1587 Ada 3 nolu parsel Konut Alanıdır. Yapılaşma koşulları; B-4, E=1.60, çekme mesafeleri içindeki alan taban alanı katsayısıdır (Taks=0.40).   2- Çekme mesafeleri plan değişikliği paftasında gösterildiği gibi olup sadece 6 m olan arka cephede zemin izdüşümünden itibaren 1.50 m açık/kapalı çıkma yapılabilecektir. 3- Binada cephe ve derinlik şartları aranmayacaktır. 4- Aksi belirtilmeyen hususlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile 2009 Yılında onaylanan Batman Revizyon Uygulama İmar Plan Notları dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 40- İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyü’nde kain 194 Ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Tilmerç Köyü sınırları içerisinde bulunan planlama alanında; Parselin %40 olan taban kullanımını sağlamayabilmek amacıyla çekme mesafeleri düzenlemesi talep edilmektedir. Planlama alanı 194 Ada 5 nolu parselde yapılan değişiklik ile 10 m.’lik yoldan 5 m, 7 m.’lik yoldan 3,5 m, arka bahçeden 3 m’lik çekmeler yapılmıştır. 194 Ada 5 nolu parselin 10 m’lik yola bakan cepheden 150 cm açık/kapalı çıkma yapılabilecek olup parsel genişliği ve parsel derinliği şartı aranmayacaktır. Ayrıca; Emsal, Taks, ve Hmax gibi yapılaşma koşulları aynen korunmuştur.

 

PLAN NOTLARI; 1- Batman, Merkez, Tilmerç Köyü, 194 Ada 5 nolu parsel; Emsal=1.60, Taksmax= 0.40, Hmax=12.50, A-4 Konut Alanı’dır. 2- Minimum çekme mesafeleri imar plan değişikliği paftasında gösterildiği gibidir. 3- 10 m’lik yol cephesinde 150 cm açık/kapalı çıkma yapılabilir. 4- Parsel genişliği ve parsel derinliği şartı aranmaz. 5- Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 Sayılı İmar ve Mevzuatı ve İlgili Yönetmelikleri Meri İmar Planı hükümlerine uyulur. 

 

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile 2009 Yılında onaylanan Batman Revizyon Uygulama İmar Plan Notları dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 41- İlimiz, Merkez İlçesi, Alkami Köyü’nde kain 236 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Alkami Köyü 236 nolu parselde planın uygulanabilirliğini sağlamak, mimari tasarımı güçlendirmek ve parsel içi yapılaşmayı düzenlemek amacıyla birkaç değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler plan notlarında belirtilmiştir.

 

PLAN NOTLARI; 1- Planlama alanı olan Alkami Köyü 236 nolu parsel; Ayrık Nizam Taksmax=0.30, Emsal=1.85, Yençok=Serbest Konut+Ticaret (Asma Katlı) Alanıdır. 2- Yapının ihtiyaçları doğrultusunda birden fazla bodrum kat yapılabilir. Bodrum kat/katlar otopark ve ortak kullanım amaçlı kullanılabilir. Taksmax=0.40’tır. 3- Normal kat/katlar zemin izdüşümü içine/dışına taşabilir. 4- Kat yükseklikleri; zemin ve normal katlar için minimum 2.8 m, maksimum 3.2 m’dir. 5-Hava mania kriterlerine uyulur. 6-Aksi belirtilmeyen hususlarda mer’i imar planı ile ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile 2009 Yılında onaylanan Batman Revizyon Uygulama İmar Plan Notları dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 42- İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyü’nde kain 118 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Batman İli, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyü sınırları dahilinde bulunan 118 Ada 1 nolu parselde mevcut çekme mesafeleri uygulandığında imar hakkı olan %40 taban alanı katsayısı kullanımı sağlanamamaktadır. Planlanan çekme mesafeleri ise şu şekildedir: 10 m’lik yol cephesinden 5 m, 7 m’lik yol cephesinden 5 m yan bahçe çekme mesafesi 3 m ve arka bahçe çekme mesafesi 3 m’dir. İmar yolu cephelerinden 1.50 m açık/kapalı çıkma yapılacaktır. Ayrık Nizam 4 katlı Konut Alanı olan mevcut emsal korunarak plan değişikliğine gidilmiştir. Buna paralel olarak mevcut planda konut alanı olarak geçen 118 Ada 1 nolu parselin kapsadığı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında M46A08C4D paftasında gerekli değişiklikler yapılarak, raporuyla bütün bir çalışma hedeflenmiştir.

 

 

 

 

 

PLAN NOTLARI; 1- Tilmerç Köyü, 118 Ada 1 nolu parsel; E=1.60, Taksmax=0.40, Ayrık Nizam 4 kat şeklinde Konut Alanıdır. 2- Çekme mesafeleri; 10 m’lik yol cephesinden ve 7 m’lik yol cephesinden 5 m, yan bahçe çekme mesafesi ve arka bahçe çekme mesafesi 3 m’dir. 3- İmar yolu cephelerinde 1.50 m Açık/Kapalı çıkma yapılacaktır. 4- Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikler geçerlidir. Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile 2009 Yılında onaylanan Batman Revizyon Uygulama İmar Plan Notları dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 43- İlimiz, Merkez İlçesi, İluh Köyü’nde kain 13920 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Batman İli, Merkez İlçesi, İluh Köyü sınırları dahilinde bulunan 13920 nolu parselde mevcut çekme mesafeleri uygulandığında imar hakkı olan %40 taban alanı katsayısı kullanımı sağlanamamaktadır. Bu gerekçe sebebiyle yapılaşma koşulları korunup çekme mesafeleri düzenlenmiştir. Planlanan çekme mesafeleri ise şu şekildedir: İmar yolu cephesinde 5 m, batı cephesinde bulunan komşu cephede 3 m, doğu cephesinde bulunan komşu cephede 3 m, arka bahçede 3 m şeklinde planlanmıştır. İmar yolu cephesinde 1.50 m’lik Açık/Kapalı çıkma yapılacaktır. Ayrık Nizam 4 katlı Konut Alanı olan mevcut emsal korunarak plan değişikliğine gidilmiştir. Buna paralel olarak mevcut planda Konut Alanı olarak geçen 13920 nolu parselin kapsadığı; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında M46A13B2D paftasında gerekli değişiklikler yapılarak, raporuyla bütün bir çalışma hedeflenmiştir.

 

PLAN NOTLARI; 1- İluh Köyü, 13920 nolu parsel; E=1.60, Taksmax=0.40, Ayrık Nizam 4 kat şeklinde Konut Alanıdır. 2- Çekme mesafeleri imar planı değişikliği paftasında gösterildiği gibidir. 3- İmar yolu cephesinde 1.50 m Açık/Kapalı çıkma yapılacaktır. 4- Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikler geçerlidir. Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile 2009 Yılında onaylanan Batman Revizyon Uygulama İmar Plan Notları dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 44- İlimiz, Merkez İlçesi, İrmi Köyü’nde kain 193 Ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Planlama alanı olan 193 Ada 3 nolu parselde mevcut yapı yaklaşma mesafesi uygulandığında yapılacak eğitim birimlerinde uygulama aşamasında problem yaşanacaktır. Parselin işlevi tam anlamıyla gerçekleştirilebilmesi amacıyla İlköğretim Alan kullanımında yapı yaklaşma mesafesi; Doğu cephesindeki 12 m’lik taşıt yolundan 2 m, Batı cephesindeki 7 m’lik taşıt yolundan 3 m, diğer cephelerden 5 m olacak şekilde planlanmıştır. Bu gerekçelerden dolayı değişikliğe ihtiyaç duyulduğu görülmekte olup yapı yaklaşma mesafesi düzenlenmiştir. Yapı yaklaşma mesafesi parselde oluşturulacak yapılar dikkate alınarak düzenlenmiştir. Bunun beraberinde yapılacak değişiklikle İlköğretim Alanında bütünlük sağlanacak olup kaliteli kullanım alanı sunmak hedeflenmektedir.

 

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları; 1- Uygulama İmar Planı sınırı içerisindeki 193 Ada 3 nolu parsel İlköğretim Alanıdır. 2- Uygulama İmar Planı değişikliği onama sınırı içerisindeki İlköğretim Alanı yapılaşma koşulları; Avan Projeye göre belirlenecektir. 3- Yapı yaklaşma mesafesi doğu cephesindeki 12 m’lik Taşıt Yolundan 2 m, batı cephesindeki 7 m’lik taşıt yolundan 3 m, diğer cephelerden 5 m’dir. 4- Söz konusu parselde ihdas şartı aranmaz. 5- Aksi belirtilmeyen durumlarda Mer-i İmar Planı Hükümleri geçerlidir.

 

 Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile 2009 Yılında onaylanan Batman Revizyon Uygulama İmar Plan Notları dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

MADDE 45- İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyü’nde kain 1265 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Planlama alanı olan 1265 nolu parselde mevcut yapı yaklaşma mesafesi uygulandığında yapılacak eğitim birimlerinde uygulama aşamasında problem yaşanacaktır. Parselin işlevi tam anlamıyla gerçekleştirilebilmesi amacıyla İlköğretim Alan kullanımında yapı yaklaşma mesafesi; 25 m’lik taşıt yolundan 5 m, 18 m’lik taşıt yolundan 7 m, 17 m’lik taşıt yolundan 3 m, 12 m’lik taşıt yolundan 5 m olacak şekilde planlanmıştır. Mevcut durumda okul alanına dahil olarak kullanılan Otopark Alanının bir kısmı İlköğretim alanına, İlköğretim alanına ait olan alanın bir kısmı Otopark Alanına dahil edilip plan değişikliğine gidilmiştir.

 

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notları; 1- 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı; Plan gösterimi, plan notları ve plan açıklama raporu ile bir bütündür. 2- Tasdik sınırı içerisindeki 1265 nolu parsel İlköğretim Alanıdır. 3- Aksi belirtilmeyen durumlarda Mer-i İmar Planı hükümleri geçerlidir.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları: 1- Uygulama İmar Planı değişikliği onama sınırı içerisindeki 1265 nolu parsel İlköğretim Alanıdır. 2- Uygulama İmar Planı değişikliği onama sınırı içerisindeki İlköğretim Alanı yapılaşma koşulları; Avan Projeye göre belirlenecektir. 3- Yapı yaklaşma mesafesi; İmar Planı Değişikliği paftasında gösterildiği gibidir. 4- Söz konusu parselde yola terk ve ihdas işlemi plan onaylandıktan sonra yapılacaktır. 5- Aksi belirtilmeyen durumlarda Mer-i İmar Planı Hükümleri geçerlidir.

 

 Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile 2009 Yılında onaylanan Batman Revizyon Uygulama İmar Plan Notları dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 46- İlimiz, Merkez İlçesi, İluh Köyü’nde kain 223 Ada 1-2 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

            Batman ili, Merkez ilçesi, İluh Köyü sınırları dahilinde bulunan 223 Ada 2 nolu parsel Ayrık Nizam 3 katlı Konut alanı, 223 Ada 1 nolu parsel Ayrık Nizam 5 katlı Konut+Ticaret Alanı şeklinde imarlıdır. Söz konusu parsellerde Tevhid işlemi gerçekleştirilecektir. Tevhid işleminin gerçekleşebilmesi amacıyla iki parselin kat yüksekliklerinin aynı olması gerekmektedir.Bundan dolayı söz konusu alanda plan düzenlenmiştir.

Planlama alanında yapılaşma koşullarının değişmesiyle beraber yoğunluk artışı yaşanmamıştır. Emsal hesabı brüt alan üzerinden hesaplanacaktır. İmar Planı Değişikliğinden sonra Tevhid ve Yola Terk işlemi yapılacaktır. Planlama alanındaki 223 Ada 1 ve 2 nolu parseller; Ayrık Nizam 5 katlı, Emsal 1.50, Taban Alanı Katsayısı 0.30 olacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca planlama alanında nüfus ihtiyacını karşılayacak Konut+Ticaret Alanı olan karma kullanım fonksiyonuna ihtiyaç bulunmaktadır. Planlama alanı bütün olacak şekilde Konut+Ticaret alanı olarak planlanacaktır.

 

PLAN NOTLARI: 1- İluh Köyü, 223 Ada 1 ve 2 nolu parseller; A-5, E=1.50, Taksmax=0.30 yapılaşma koşullarında, asma katlı Konut+Ticaret Alanıdır. 2- Çekme mesafeleri; Yol cephelerinde 5 m, diğer cephelerde 3 m şeklindedir. 3- Emsal hesabı Brüt Alan üzerinden hesaplanacaktır. 4- İmar Planı değişikliğinden sonra Tevhid ve Yola Terk işlemi yapılacaktır. 5- Yol cephelerinde 1.50 m Açık/Kapalı çıkma yapılacaktır. 6- Bu plan ve raporunda belirtilmeyen hususlarda 3194 Sayılı İmar Mevzuatı ve İlgili Yönetmelikler geçerlidir.

 

 Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile 2009 Yılında onaylanan Batman Revizyon Uygulama İmar Plan Notları dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

MADDE 47- İlimiz Merkez Tilmerç Köyü Kain 363 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz Merkez Tilmerç Köyü Kain 363 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Şubat-2018) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

MADDE 48- İlimiz, Merkez, Körük Köyü Kain 2279 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, Körük Köyü Kain 2279 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Şubat-2018) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 49- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 150 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 150 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talep; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyum sağlamadığından talep oy birliği ile reddedildi.

 

MADDE 50- İlimiz, Merkez İlçesi, Girbereşik Köyü’nde kain 1368 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Planlama alanında; içerisindeki mevcut doku, üst ölçekli plan kararları ve kurum görüşleri göz önünde bulundurularak ulaşım, arazi kullanım, sosyal donatı ihtiyaçları kriterlerine göre ilave imar planı çalışması yürütülmüştür. 1/100000 ölçekli çevre düzeni planında kentsel gelişim ve askeri güvenlik bölgeleri arasında kalan parsele oto galericiler sitesi yapılabilmesi için; arazi kullanım fonksiyonu 1/5000 ölçekte ticaret alanı ve park alanı olarak belirlenmiştir. Parsel 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planında ticaret (oto galericiler sitesi), park, otopark ve trafo alanı olarak planlanmıştır. Bölgenin ihtiyaç duyduğu sosyal donatı alanları olan otopark ve park alanları parsel içerisinde çözülmüş ve planlama alanı içerisine ulaşılabilir şekilde konumlandırılmıştır. Ayrıca kurum görüşlerinde istenen kentsel teknik altyapı elemanı olan trafonun da yer seçimi yapılmıştır. Sosyal donatı alanlarının parsel içindeki dağılımlarına bakıldığında, parselin kesinti oranının minimum % 36 olduğu görülmektedir. Bütün bu kararlar göz önünde bulundurularak, 40 m’lik imar yolundan girip alan içerisinde ring yaparak çıkan 10 m’lik yollar ayrılmıştır. Bunun sonucunda söz konusu parselde ayrı ayrı yapı adaları oluşturulmuştur. Bu adalar, alan içerisindeki 10 m’lik yoldan servis alacak şekilde düzenlenmiştir. Adaların yapılaşma koşulları; blok nizam 2 kat (asma katsız), Emsal=1.00 Taksmax=0.40 Yençok=6.50 m olarak belirlenmiştir. Parselin yola bakan cephesinde ada kenar çizgisi düzenlemesi yapılarak, ada kenar çizgisi parsel sınırına taşınmış, iki sınır arasında kalan alan kaldırıma dahil edilmiştir.

1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı Hükümleri: 1-Bu plan; plan paftaları, plan notları ve plan açıklama raporu ile bir bütündür. 2- Tasdik sınırı içerisindeki Gırbareşik köyü 1368 numaralı parsel Ticaret ve Park Alanıdır. 3- 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanmadan uygulama yapılamaz.

 

 

 

1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Hükümleri: 1-3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri, deprem bölgelerinde yapılacak, binalar hakkında yönetmelik, afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik, otopark yönetmeliği, su kirliliği yönetmeliği, katı atık yönetmeliği, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, binaların yangından korunması hakkında yönetmelik esaslarına ve hükümlerine uyulacaktır. 2- Planlama alanı olan Gırbareşik köyü 1368 numaralı parsel Trafo, Park, Otopark ve Ticaret (Oto Galericiler Sitesi) Alanıdır. Ticaret alanı olan her ada için yapılaşma koşulları blok nizam 2 kat (asma katsız) Emsal=1.00 Taksmax=0.40 Yençok=6.50 m’dir.  3- Planlama alanı içerisinde bu alana hizmet eden bankamatik, ptt kulubesi, restaurant cafeterya, büfe, yönetim birimi ve mescit yer alabilir. 4-Planlama alanı içerisinde yapılacak yapılar parsel bazında yapılacak zemin etütleri ile projelendirilecektir. 5-Çekme mesafeleri imar planı değişikliği paftasında gösterildiği gibidir. 6-Parsel içerisine yerleştirilen her blok cephe aldığı yoldan kot alır. 7-Kat yükseklikleri, zemin kat için 3.50 m, normal kat için 3.00 m’dir. 8-Planlama alanında yapılabilecek olan tevhid, ifraz, ihdas, terk gibi işlemlerde, imar kanununun 18. maddesi uygulamasına gerek kalmaksızın 15. ve 16. maddelerine göre uygulama yapılabilir. 9-Yapının ihtiyaçları doğrultusunda birden fazla bodrum kat yapılabilir. Bodrum kat/katlar otopark ve ortak kullanım amaçlı kullanılabilir. 10-Hava mania kriterlerine uyulur. 11-İmar planı değişikliğinden sonra toprak koruma projesi hazırlatılıp uygulanacaktır. 12-Aksi belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Bu plan ve raporunda belirlenmeyen hususların da 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile 2009 Yılında onaylanan Batman Revizyon Uygulama İmar Plan Notları dikkate alınması suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi uyarınca İmar Plan Değişikliğinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 51- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü Kain 401 Ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü Kain 401 Ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna havale edilerek, komisyonca gerekli çalışma tamamlandıktan sonra talebin bir sonraki Meclis toplantısında (Şubat-2018) görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 52- Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün acil ihtiyacı olan araçların 2018 Mali yılı Bütçesine eklenmesine ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

 

Belediyemiz Zabıta hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla 2018 Mali yılı bütçesi T Cetveli Yatırım Programına 1 Adet Çift Kabinli Pikap ve 2 Adet Motosikletin  eklenmesine oybirliği ile karar verildi.

 

MADDE 53- Belediyemiz Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nce, Batman Belediyesi Personel A.Ş. için kiralanan BATSO Binası (2. Ek Hizmet Binası)  güvenliği için Özel Güvenlik Personelinin çalıştırılmasına ilişkin öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

1-      İlimiz Merkez Akyürek Mahallesi Petrol-İş Caddesinde 4323 Sokakta 581 m2 alana sahip Batman Belediyesi Personel A.Ş. için kiralanan BATSO Binası (2. Ek Hizmet Binası) güvenliği için 15 adet (silahsız) Özel Güvenlik Personeli.

Belediyemiz Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nce, Batman Belediyesi Personel A.Ş. için kiralanan BATSO Binası (2. Ek Hizmet Binası)  güvenliği için 15 adet (silahsız) Özel Güvenlik Çalışma İzin Belgesinin, Özel Güvenlik şirketlerine gördürülmesine ilişkin 5188 Sayılı yasanın 8. Maddesi gereğince Valilik izni alınması gerektiği, Valilikten izin almak için başvuru, Belediye Meclisi kararı alması koşuluna bağlandığından, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 ve 38. Maddeleri gereğince Özel Güvenlik İzin Belgesinin alınmasına ilişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün teklifi oybirliği  ile kabul edildi.

 

MADDE 54- Belediyemiz Başkanlığı İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün tarife değişikliği ile ilgili öneri üzerinde yapılan görüşme neticesinde;

Belediye meclisinin 25.12.2017 tarih ve 12-341 sayılı kararı ile alınan tarifelere ilişkin 38. sırada yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarife cetvelleri proje kontrol ücretlerine ilişkin tarife değişikliğinin amacı; kentin lokomotifi haline gelen inşaat sektöründeki durgunluk ve İlimizde yaşayan vatandaşların ekonomik koşulları göz önünde alındığında inşaat sektörünü olumsuz yönde etkileyeceğinden alınan meclis kararında belirtilen tarifelerin yeniden düzenlenmesine;

 

 

 

2018 YILI VERGİ VE HARÇ ÜCRETLER TARİFESİ (KDV HARİÇ)

YENİ YAPI RUHSATI DÜZENLEME, ONAY VE PROJE KONTROL ÜCRETİ

ÜCRETLER ( YAPI İNŞAAT ALANI)

 

YAPI GRUBU

YAPI TÜRÜ

İŞİN KONUSU

DEĞER

BİRİM

1

4B ye kadar

KONUTLAR

Yapı ruhsat düzenleme, onay ve tüm projeler

1,25 TL

m2

4B ye kadar

KONUT+TİCARET

Yapı ruhsat düzenleme, onay ve tüm projeler

1,50 TL

m2

4B ye kadar

KONUT VE KONUT+TİCARET DIŞINDAKİ DİĞER TÜM YAPILAR

Yapı ruhsat düzenleme, onay ve tüm projeler

1,75 TL

m2

4B ye kadar

TÜM YAPILAR

Yapı ruhsat düzenleme, onay ve tüm projeler

3,00 TL

m2

TADİLAT PROJESİ KONTROL ÜCRETİ

YAPI İNŞAAT ALANI X TL/M2

2

4B ye kadar

KONUTLAR

Tadilat ruhsatı düzenleme, onay ve tüm tadilat projeler

0,50 TL

m2

4B ye kadar

KONUT+TİCARET

Tadilat ruhsatı düzenleme, onay ve tüm tadilat projeler

0,75 TL

m2

4B ye kadar

KONUT VE KONUT+TİCARET DIŞINDAKİ DİĞER TÜM YAPILAR

Tadilat ruhsatı düzenleme, onay ve tüm tadilat projeler

1,00 TL

m2

4B ye kadar

TÜM YAPILAR

Tadilat ruhsatı düzenleme, onay ve tüm tadilat projeler

1,50 TL

m2

YAPI RUHSATI DÜZENLEME VE ONAY ÜCRETİ ( YENİ YAPI RUHSATI VE TADİLAT RUHSATI
DIŞINDAKİ HER TÜRLÜ RUHSAT DEĞİŞİKLİĞİ )

YAPI İNŞAAT ALANI X TL/M2

3

4B ye kadar

KONUTLAR

Yapı ruhsatı düzenleme ve onay ücreti

0,25 TL

m2

4B ye kadar

KONUT+TİCARET

Yapı ruhsatı düzenleme ve onay ücreti

0,40 TL

m2

4B ye kadar

KONUT VE KONUT+TİCARET DIŞINDAKİ DİĞER TÜM YAPILAR

Yapı ruhsatı düzenleme ve onay ücreti

0,50 TL

m2

4B ye kadar

TÜM YAPILAR

Yapı ruhsatı düzenleme ve onay ücreti

0,75 TL

m2

KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI PROJE KONTROL VE ONAY ÜCRETİ

YAPI İNŞAAT ALANI X TL/M2

4

4B ye kadar

KONUTLAR

Bağımsız bölüm adeti

50,00 TL

TL

4B ye kadar

KONUT+TİCARET

Bağımsız bölüm adeti

50,00 TL

TL

4B ye kadar

KONUT VE KONUT+TİCARET DIŞINDAKİ DİĞER TÜM YAPILAR

Bağımsız bölüm adeti

75,00 TL

TL

4B ye kadar

TÜM YAPILAR

Bağımsız bölüm adeti

100,00 TL

TL

HARCAMALARA KATILIM PAYLARI

5

ANA YOL CEPHESİ

HESAP YÖNTEMİ

TUTAR

Parke Taşı Beher m2

Ana Cephe parsel uzunluğu xyol genişliği/2xtutar

30,00 TL

TL

Asfalt beher m2

Ana Cephe parsel uzunluğu xyol genişliği/2xtutar

45,00 TL

TL

Stabilize Beher m2

Ana Cephe parsel uzunluğu xyol genişliği/2xtutar

20,00 TL

TL

Kanal m2

Ana cephe parsel uzunluğu xtutar

14,00 TL

TL

Su beher m2

Ana cephe parsel uzunluğu xtutar

14,00 TL

TL

6

DİĞER YOL CEPHELERİ

HESAP YÖNTEMİ

TUTAR

 

Parke Taşı Beher m2

Diğer yol cephe parsel uzunluğu x yol genişliği /2 x tutar

15,00 TL

TL

Asfalt beher m2

Diğer yol cephe parsel uzunluğu x yol genişliği /2 x tutar

25,00 TL

TL

Stabilize Beher m2

Diğer yol cephe parsel uzunluğu x yol genişliği /2 x tutar

10,00 TL

TL

 

 

 

 

 

Yukarıda belirlenen tarifenin 17/01/2018  ile 31.12.2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.             

 

 

KARARLAR ALINMIŞTIR İLANEN DUYRULUR.